За власите и българите

Те не са вторично „славянизирани“, както смятат някои, а са вторично романизирани през периодите II-IХ и XIXII в., при което са изгубили част от присъщия им изначален трако-български език.