Доходи, разходи и потребление на домакинствата през третото тримесечие на 2020 година

Доходи на домакинствата

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1 754
лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 2.2%. 

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (29.6%) и от самостоятелна заетост (6.5%). Спрямо третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от пенсии нараства с 2.4 процентни пункта, доходите от работна заплата намаляват с 1.3 процентни пункта, а от самостоятелна заетост и извън работната заплата намаляват с по 0.2 процентни пункта.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата остава непроменен – 969 лева.
 • Доходът от самостоятелна заетост намалява от 115 на 114 лв. (с 0.7%).
 • Доходите от пенсии нарастват от 467 на 519 лв. (с 11.1%).

Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 51 на 50 лв. (с 1.6%).

През третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.0%, а делът на дохода от натура – 1.0%.

Разходи на домакинствата

Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1 570 лв. и намалява с 0.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30.1%), следвани от разходите за жилище (17.8%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.3%). Спрямо третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки остава непроменен, а разходите за жилище нарастват с 1.7 процентни пункта. Намалява относителният дял на разходите за свободно време, културен отдих и образование – с 2.4 процентни пункта, и за алкохолни напитки и цигари – с 0.2 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото  тримесечие на 2019 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 476 на 472 лв. (с 0.9%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари намаляват от 68 на 64 лв. (с 6.6%).
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 49 на 52 лв. (с 8.0%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 254 на 279 лв. (с 9.7%).
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 84 на 89 лв. (с 5.3%).
 • Разходите за транспорт и съобщения остават непроменени – 178 лева.
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 131 на 92 лв. (с 29.3%).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 208 на 214 лв. (с 2.8%).

Потребление на домакинствата

През третото тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., както следва:

 • Увеличава се потреблението на прясно мляко – от 4.1 на 4.4 л, и на кисело мляко – от 7.6 на 7.7 килограма.
 • Намалява потреблението на: хляб и тестени изделия – от 20.4 на 19.9 кг, плодове – от 19.4 на 18.7 кг, зеленчуци – от 27.1 на 25.7 кг, месни произведения – от 3.4 на 3.1 кг, и сирене – от 3.2 на 3.0 килограма.
 • Без промяна остава потреблението на месо, яйца и зрял фасул.

За автора

Вашият коментар