Пловдивски общественици се обединиха с каузата за по-чист въздух в града

Популярни пловдивски общественици и организации учредиха граждански комитет, който да следи и съдейства за изпълнение на решението на Върховния касационен съд по делото, в което Община Пловдив и РИОСВ бяха осъдени да предприемат действия за нормализирането на въздуха, който гражданите всекидневно дишат.

Ето какво гласи и тяхното обръщение към пловдивчани:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С настоящото обръщение Ви информираме за учредяването на граждански комитет, който ще съдейства и следи за изпълнение на решението на Върховния касационен съд (ВКС) от 22.07.2021 г., с което Община Пловдив и РИОСВ-Пловдив са осъдени в 12-месечен срок „да предприемат ефективни действия за опазване на околната среда, като осигурят допустимите нива на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на града“.

Отчитаме трудностите при изпълнението на това безпрецедентно съдебно решение, в частност поради установената от ВКС противоправна институционална пасивност и пропуснатите след 2007 г. възможности за устойчиво решаване на проблемите с чистотата на атмосферния въздух в Пловдив. Готови сме добронамерено да съдействаме на компетентните местни и държавни органи за решаване на тези проблеми, което би подобрило качеството на живот и би направило прекрасния ни град още по-привлекателен за бизнес и туризъм.

Вярваме в готовността на Община Пловдив да предприеме разумни мерки за опазване на живота и здравето на гражданите, застрашени от дългогодишното системно превишаване на допустимите нива на ФПЧ10. Обезпокоени сме обаче от очертаващото се поредно забавяне.

От 23.09.2021 г. започва третият месец от фиксирания в решението на ВКС едногодишен срок, а Общината и РИОСВ не са представили конкретен план и не са предприели целенасочени действия в изпълнение на решението. Налице са и публични изявления от техни служители, поставящи под съмнение решимостта за съобразяване с решението на Върховния съд.

Ето защо гражданският комитет обявява началото на следните инициативи:

1. Текущо наблюдение и своевременно информиране на гражданите за състоянието на атмосферния въздух в гр. Пловдив, за предприетите от Общината и РИОСВ мерки и за допуснатите пропуски.

2. Ежемесечно обобщение и оценка на резултатите от мониторинга по т.1 и отправяне на съответни препоръки към отговорните институции.

3. При неизпълнение на съдебното решение, което не е обусловено от обективни фактори, ще приложим всички ефикасни правни способи за защита и за санкции срещу отговорните институции и длъжностни лица.

За ефективно изпълнение на решението, паралелно с дългосрочните, стратегически мерки, свързани с намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление и от транспорта, предлагаме следните реалистични и бързо осъществими стъпки, които не ангажират съществен организационен и финансов ресурс:

1. Актуализиране и съобразяване на Плана за действие 2018 г. – 2023 г. към Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Община Пловдив с едногодишния срок, визиран в решението на ВКС.

2. Възстановяване на измервателната станция за качеството на атмосферния въздух до баня „Старинна“ в изпълнение на решение № 224 от 27.06.2013 г. на Общински съвет Пловдив. Така гражданите ще имат в реално време надеждна информация за КАВ в центъра на Пловдив и ще могат, със съдействието на Общината, да вземат адекватни превантивни и защитни мерки срещу пикови замърсявания.

3. Разкриване на линии на обществения транспорт, обслужващи индустриалните зони и логистичните паркове на „Околовръстно шосе“ и създаване на линии за училищни автобуси. Така би бил облекчен трафикът с лични МПС, ще бъде намалено шумовото и атмосферното замърсяване, ще бъдат избегнати ежедневни задръствания, пътнотранспортни произшествия, загуби на работно и лично време на гражданите.

4. Отмяна на решенията на Общинския съвет, с които са предоставени безплатни паркинги за стотици лични автомобили на общински и държавни служители в центъра на града. Ограничаването на тези паркинги само до необходимия брой служебни автомобили, пряко свързани с публичните функции на съответната институция, съществено би допринесло за постигане на целите, визирани в предходната точка и за изпълнението на решението на ВКС.

5. Координиране строителните графици по пътната инфраструктура, както и ускоряване реализацията на еднопосочното движение в кварталите, предвидено в транспортната схема на града. Целта е да се намалят вредните газове и фини прахови частици в резултат на  задръстванията и ниската средна скорост на придвижване на транспортните средства.

6. Въвеждане на зони с ниски вредни емисии.

7. Буферни зони за паркиране извън централната градска част.

8. Увеличаване на велоалеите и общинска система за велосипеди под наем.

9. Подобряване организацията на пътното движение с оглед избягване на задръстванията.

10. Въвеждане на стандарт за качеството на предоставяните дърва и въглища на социално слаби граждани.

11. Модернизиране на локалните топлоизточници в общинските и държавни обекти.

12. Разширяване на градската газоснабдителна мрежа.

13. Въвеждане на стимули с цел насърчаване жителите на общината да използват екологични носители на топлинна енергия: централно топлоснабдяване, електрическо отопление, отопление с природен газ, възобновяеми енергийни източници.

14. Разработване програма за преминаване на социално слаби граждани към алтернативно отопление без дърва и въглища

15. Ефективно и регулярно поддържане на чистотата на инфраструктурата чрез машинно миене и метене, като се оборудва автопаркът на Общинско предприятие „Чистота“ със съвременни съоръжения, и увеличаване на машинното метене за сметка на ръчното.

16. Озеленяване на незатревени площи с цел намаляване на разпрашаването;          17. Оптимизация на циклите на светофарните уредби с цел увеличаване на пропускателната способност на кръстовищата и намаляване престоя на МПС.

18. В дните с превишение на допустимите средноденонощни норми на фини прахови частици да се пътува безплатно или на по-ниска цена в масовия градски транспорт.

19. Инвентаризация и почистване на нерегламентирани сметища; създаване на залесителни пояси около града – „зелен кордон“ – с цел намаляване уноса на прах от земеделските земи.

21. Изграждане на ефективна мониторингова система за контрол на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ и система за своевременно оповестяване на населението при рязко влошаване на КАВ.

22. Ефикасен контрол за изпълнение и спазване на предписанията, свързани с мерките за подобряване на КАВ, включващ респектиращи санкции, упражняван от Дирекция „Екология и управление на отпадъците“, Пловдивски общински инспекторат, Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“.

23. Откриване на „гореща линия“, на която гражданите по всяко време на денонощието, както и в неработни дни, могат да сигнализират за изгаряне на опасни отпадъци, гуми и др. едрогабаритни изделия.

24. Изграждане на стоянки за електрически скутери и велосипеди в централна градска част с цел стимулиране на този вид придвижване в рамките на града.

25. Информационно-образователна кампания, разясняваща ефективността на различните видове отоплителни системи с анализ на инвестиционните характеристики и анализ на възвръщаемостта на инвестицията при използване на различни видове топлоизолационни технологии.

Приканваме пловдивчани да бъдат активни, като изпращат предложенията и забележките си по качеството на атмосферния въздух на електронната поща: office@businessforplovdiv.com.

                                    С уважение: адв. Михаил  Екимджиев

                                                    инж. Любозар Фратев

                                                    проф. Мария Шнитер

                                                                           Сдружение „Бизнесът за Пловдив“

                                                                           арх. Петкана Бакалова

                                                                        Сдружение  „БГ Бъди активен“

За автора

Вашият коментар