Кметът на Пловдив ще ръководи развитието в Южен централен район

Кметът на община Пловдив Здравко Димитров бе избран за председател на Регионалния съвет за развитие в Южния централен район за следващите 4 години. През новия програмен период 2021 – 2027 г. Регионалните съвети за развитие имат ключова роля в планирането, избора и реализацията  на проекти с европейско и национално финансиране. Новият състав на Регионалния съвет за развитие избра за заместник-председател – Хасан Азис, кмет на община Кърджали и заместник-председател на УС на НСОРБ.

Изборът се проведе чрез тайно гласуване чрез специализирана онлайн платформа. В основния състав на Регионалния съвет за развитие влизат 16 представители на общините от региона и областните управители. Членове на съвета са представители на бизнеса, неправителствени организации, научни и образователни структури, както и излъчени от министерствата и централни институции представители.

Кметът Здравко Димитров благодари за гласуваното доверие, като посочи, че ще работи отговорно на тази позиция и очаква съдействие от всички общини в Южен централен район. „Ще се съобразим със спецификата и нуждите на всяка една от зоните и ще координираме общи действия за привличане на повече евросредства“, конкретизира той.

Целта е намаляване на дисбаланса на териториите на междурегионално и вътрешнорегионално ниво. По този начин Съветът ще има по-съществена роля заради делегираните повече отговорности и правомощия.

Съгласно Закона за регионалното развитие РСР обсъжда и одобрява проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, осъществява консултативна функция при изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общините на своята територия и разглежда въпроси, свързани с цялостното развитие на  плановия район. Съветът изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион, участва в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране и предоставя писма за подкрепа във връзка с участието на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество.

На своето първо заседание членовете на РСР приеха правилата за работа на Съвета и актуализираха своите представители в Комитетите за наблюдение на оперативните програми и Тематичните работни групи, които подготвят програмите за новия програмен период. Регионалният съвет за развитие на Южния централен район включва представители на общините от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Представител на Националното сдружение на общините в Република България в състава на РСР юристът Десислава Стойкова.

Вашият коментар