Ролева игра ще учи децата на правата им в Строево

На 8 Юли 2015 г. (сряда) от 10:00 ч. в сградата на Народно читалище „Пробуда 1929г.“ с. Строево,  се проведе среща с медиите и заинтересованите страни във връзка с началото на проект  "Повишаване на информираността за правата на гражданите – Отбор 42“,  финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“.

Целта на проектът е да се разкрият, развият и популяризират демократичните ценности и защита на основните човешки права сред деца, младежи и уязвими групи от село Строево и района.

Проектът се реализира в партньорство от Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура“ и Народно читалище „Пробуда 1929г.“, с. Строево  и е с продължителност 7 месеца.

През месец Август, младежи ще преминат измесено обучение на теми: Междукултурен диалог; Социологически понятия; Фасилитация и управление на група; Хуманитарно право. Целта е да се изгради екип от деца и младежи от различни етноси, с различна култура и личностни характеристики, които в партньорство да изградят ядро от ментори, което ще може да обучва в бъдеще други младежи и да развива в своите общности или организации дух на насърчаване на демократичните ценности, защита на правата на човека и равиване на чувствителност и ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото и повишаване на информираността за правата на гражданите.
Октомври, менторите ще проведат ролева игра "Райд крос", в която ще се включат 42 участника.

Ролевата игра е инструмент създаден от Белгийският и Френският Червен кръст, и има за цел развие чувство за работа в екип, да запознае младежите с реалностите на въоръжен конфликт и хуманитарната дейност, като им дава инструменти за тълкуване на събития и ситуации, с които се сблъскват всеки ден. Чрез интерактивния подход ще насърчи употребата на мирни средства за разрешаване на конфликти, което предотвратява ненужното страдание и запазва човешкото достойнство. Ще се популяризира хуманитарността и толерантността. 

Проектът ще приключи с организиране на изложба и прожектиране на филм заснет по време на играта.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

За автора

Вашият коментар