Най-големите рекламодатели в България


Рекламните бюджети
* на най-големите рекламодатели в България за периода 2006-2010 година в печатните издания, радио, телевизия и външна реклама определят развитието на пазара и очертават няколко основни тенденции в него. Ето какви са те:
  • Независимо от кризата през 2009-2010 година огромната част от рекламните инвестиции се насочиха приоритетно в двете водещи телевизионни групи – bTV Media Group и MTG /с основенканал в страната Нова телевизия/.
  • През последните три години рекламните инвестиции в печатните издания бележат силен спад. Той с 40% на годишна база във вестниците и с 15% на годишна база в списанията.

  • Подобен спад има и в рекламните инвестиции в радиото, с един малък нюанс. През 2009 година рекламодателите, стреснати от кризата, преориентираха рекламните си бюджети към радиото, като място за по-евтина реклама. В резултат на това през 2009 година се регистрира ръст от 30% в сравнение с 2008 година. Но през 2010 отново и тук има спад от 40% в сравнение с 2009година.
  • Независимо от кризата ръст бележат рекламните инвестиции във външна реклама – през 2009 година инвестициите са по-големи в сравнение с 2008, като през 2010 нивото се запазиподобно на това от 2009.

  • Трябва да се има предвид, че данните за външна реклама са на базата на наблюдение на пазара в София. През 2011 година вероятно няма да има съществена промяна тъй като Столична общинаотложи за неопределено време провеждане на търга за разполагане на рекламни съоръженияобщински терени.

Очакванията за 2011 година

Рекламните инвестиции ще продължат да нарастват в двете основни телевизионни групи bTVMedia Group и MTG с 5-10% както и в някои нишове канали като tv7, ТВ Европа, Dicovery иAnimal Planet. Рекламата в печатните издания и радиата ще продължи да се свива.Интернет рекламата, която все още не се мониторва, ще нарасне с 5-10% през годината, катоза отбелязване е, че рекламните инвестиции он лайн бяха сравнително най-слабо засегнати откризата.

*Сумите
, които фигурират в графиките, са брутните бюджети според мониторинга на TNS Plan, плюс сезонните бонуси и компенсациите, които медиите предоставят на отделните рекламодателипри недостигнат рейтинг. За да се добие реална представа за нетните инвестиции на рекламнияпазар, посочените стойности следва да бъдат редуцирани с 50-60%.
Инфо: economynews.bg

mediacafe.bg

За автора