Национален конкурс за eсе върху реформата на земеделието

Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство с Портал Европа (europe.bg) обявява национален конкурс за eсе по темата „Реформи в Общата селскостопанска политика на ЕС“. Конкурсът е насочен към участници в две възрастови категории: ученици в професионални гимназии по селско стопанство, икономика или туризъм (11—12 клас), навършили 16 години, и студенти, обучаващи се в свързани с тематиката специалности в български колежи и университети.

 

Тема за есе за ученици: „Европейското земеделие — нови възможности по време на криза?“

 

Теми за есе за студенти: „Как България може най-добре да се възползва от реформата на ОСП?“, или „Моят проект за земеделие в България — личен избор, европейски резултат“.

 

Eсетата трябва да са на български език, с обем до 5400 знака (с включени интервали), с приложена библиография, ако е използвана такава.
Срок на подаване на есета: от 2 април до 9 май 2012 г. включително.   Есетата изпращайте по електронна поща на адрес epsofia@europarl.europa.eu, със заглавие „Национален конкурс за есе ОСП“.   Жури с председател Мария Неделчева (ЕНП, ГЕРБ), член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП, ще избере победителите.   Наградата за победителите в двете категории е посещение на Европейския парламент в Страсбург или Брюксел и среща с евродепутати, работещи по тези проблеми.
Целта на конкурса е да даде възможност на младите хора да споделят своята визия за развитието на земеделието и на селските райони в България и в ЕС, какви са техните очаквания от бъдещите реформи, как биха искали да се реализират в този сектор, както и да представят оригинални идеи за преодоляване на настоящата криза в земеделието.

Регламент за участие в конкурса
В конкурса могат да участват младежи на възраст между 16 и 18 години, които се обучават в професионални гимназии по селско стопанство, икономика или туризъм, както и студенти, които учат в свързани с тематиката специалности в български колежи и университети. В случай, че младежи под 18 години са сред победителите в конкурса, се изисква нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от родителите (съответно от настойниците или попечителите) — по чл. 76, т. 9 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД).
Eсетата трябва да са на български език, с обем до 5400 знака (с включени интервали), с приложена библиография, ако е използвана такава.   Всеки участник в конкурса трябва да посочи следните данни за себе си: три имена, възраст и местоживеене (само името на населеното място, не е нужен точен адрес); клас/курс и име на учебното заведение; адрес на електронна поща, на който да бъде известен, ако бъде избран за победител. По желание може да се посочи и телефон за обратна връзка. Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса, ще се съхраняват съгласно българското законодателство и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
Кандидатствайки за наградата, участниците в конкурса декларират, че са автори на есето, което изпращат. Те предоставят на Информационното бюро на Европейския парламент в България правото да публикува техните творби на неговата страница в интернет и да ги използва за популяризиране на конкурса, както и в бюлетини и други информационни материали. Кандидатствайки, участниците декларират, че са се запознали с горните правила и ги приемат.  

Творбите ще бъдат оценявани от жури, съставено от членове на ЕП, на Министерство на земеделието и храните, журналисти и експерти в областта.]


mediacafe.bg

За автора