Бизнес климатът в страната в края на годината

През декември 2022 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.0 пункт спрямо ноември. Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и търговията на дребно, в строителството запазва нивото си, а в сектора на услугите е регистрирано понижение.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се покачва с 2.5 пункта в резултат на по-позитивните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 61.1 и 28.8% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за увеличение през следващите три месеца.

Строителство. През декември съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва нивото си от предходния месец. Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца, са резервирани.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила остават основните фактори, затрудняващи дейността, като спрямо ноември се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на първите два фактора.

Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца, е 35.6%.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се увеличава с 0.7 пункта, което се дължи главно на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца също са благоприятни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са най-сериозните проблеми за бизнеса, макар през последния месец да се отчита намаление на негативното влияние на последния фактор.

По отношение на продажните цени прогнозите на търговците на дребно са за известно увеличение през следващите три месеца.

Услуги. През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 1.1 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за дейността на предприятията, следвана от конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

Относно продажните цени в сектора на услугите 22.2% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

За автора

Вашият коментар