Над 12 000 безработни са започнали работа през януари

Започналите работа безработни през януари са 12 037. Работа чрез бюрата по труда намериха и 266 лица пенсионери, учащи и заети. Това показва статистиката на Агенцията по заетостта. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 20,7%, следват тези в търговията – 13,0%,  държавното управление – 9,6%, хотелиерството и ресторантьорството – 8,1%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 5,8%,  строителството – 4,6% и други.

Положителна тенденция е увеличаването с 2,3% на годишна база на заявените работни места на първичния пазар на труда. Техният брой се повишава до 12 058. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (33.8%), следват държавното управление (14.5%), търговията (9.4%), хотелиерството и ресторантьорството (7.0%), образованието (6.9%) и административните и спомагателните дейности (5.7%).

Най-търсените от бизнеса професии през януари са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; преподаватели и др.      

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през януари се запазва в характерните за първия месец от годината граници. Те са общо 157 980, като нарастването с 4 036 лица спрямо декември 2022 г. е типично за този период, включително и поради приключилите в края на изминалата година договори за субсидирана заетост.

На базата на преброяването на НСИ на икономически активното население от 2011 г., което Агенция по заетостта ползва до момента за целите на своята статистика, равнището на регистрираната безработица в страната през януари 2023 г. е 4.8%[1]. Така в динамиката на годишна база продължава да се отчита спад, който за този януари е 0.1 процентни пункта.

Данните на НСИ от новото преброяване на икономически активното население от 2021 г. внасят изменение в равнището на регистрираната  безработица. Така за месец януари тя се променя с 0.4 процентни пункта – до 5,2%[2]

Броят на новорегистрираните безработни през януари се понижава с 2 665 спрямо декември 2022 г. Според отчетените данни те са 23 748, което е спад с 1 844 лица на годишна база. Други 713 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

През януари 1 331  безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 59 по програми и мерки за заетост и 1 272 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 56 безработни и заети са включени в различни обучения, а 193 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

За автора

Вашият коментар