Дневният център за хора с увреждания в Пловдив отвори врати

В бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи “Рада Киркович“ в Пловдив, днес официално отвори врати  Дневен център за подкрепа на хора с увреждания. Той се намира на първия етаж и в него освен дневни и почасови грижи, се предлага и иновативната за страната ни услуга – заместваща грижа. 

Официалният старт беше даден от зам.-кметът Георги Титюков, директорът на дирекция „Социални дейности“ Веселина Ботева и ръководителят на проекта Атанаска Бъклева. 

В центъра близките на хората с увреждания могат да ги  оставят тук за определени дни, като грижата за тях поемат социални работници, трудотерапевти, психолози и рехабилитатори. Годишно услугата може да се ползва за общо за 14 дни. Центърът разполага с медицински кабинет, спални помещения, трапезария и зали за рехабилитация и зала за трудотерапия.

Пловдив е първата община у нас, която въведе тази услуга, от общо пет общини, спечелили подобен проект, обясни Георги Титюков.  Дневният център за хора с увреждания е създаден по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020  като финансирането е близо 1 милион лева. Документи се подават на място в центъра на ул. ул. „Димитър Дончев“ №11.

В момента в Центъра работят 17 специалисти, а услугите са с капацитет –  90 души. Срокът на проекта ще бъде удължен до края на април 2021 г. До края на април се удължава срокът, след това от общината ще кандидатства услугите да бъдат държавно делегирани. Вече са направени постъпки за това пред Агенцията по социално подпомагане, като се очаква отговор да се получи до края на годината, обясни Веселина Ботева.

  Повече за проекта:

Проект „Създаване на дневен център за подкрепа  на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.008-0001-C01 от 04.07.2018г., процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020. с Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.

            Бенефициент по проекта е Община Пловдив. Общата стойност на проекта е  993 762.50 лв.,  лв., от които: Европейско финансиране: 844 698.13 лв.; Национално финансиране: 149 064.37 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца.

     Основната цел е въвеждането на комплексна подкрепа за лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства, чрез предоставянето на интегрирани социално-здравни, консултативни и терапевтични услуги, които да доведат до създаване на необходимите условия за подобряване на начина и качеството на живот на лицата от целевите групи. Предоставяне на заместваща грижа за лицата с увреждания.

            Резултатите от изпълнението на проекта са:

1. Създаден Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания (ДЦЛУТМУ), който осъществява комплексна подкрепа за целевите групи, чрез предоставяне на интегрирани социални услуги в общността и заместваща грижа до 14 дни в годината.

2. Осигуряване на дневни и почасови услуги, мобилна работа, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за лицата от целевата група. Психологическа подкрепа, рехабилитация и трудотерапия, осигурена краткосрочна услуга –  заместваща грижа, чрез подкрепа за семействата, полагащи грижи за лица с увреждания.

За автора

Вашият коментар