Стипнедии „Еврика“ за 8-ма поредна година

За осма поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв.годишно в 10 области:

1.Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2.Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3.Физика на името на акад. Георги Наджаков;
4.Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
5.Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
6.Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
7. Инженерни науки в областта на електрониката, автома­тизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
8.Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
9.Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
10.Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Право на кандидатстване за стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2010/2011 година.

За по-подробно запознаване, към настоящето писмо приложени изпращаме Основните правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици, Статут на специалните именни стипендии на

Фондация "ЕВРИКА" и регистрационен формуляр за кандидатстващите студенти.
Кандидатите за стипендията трябва да подадат или изпратят във
Фондация „ЕВРИКА" от 01. 09. 2010 г. до 15. 10. 2010 г. следните документи:

1.Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта – {C}http://www.evrika.org/;{C}
2.Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2010/2011 година;
3.Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;
4.Есе на тема „Младият специалист на бъдещето” / до 3 страници /. За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: {C}office@evrika.org{C}, {C}grigor@evrika.org{C} и в {C}http://www.evrika.org{C} /актуално/.

Основни правила за отпускане на стипендии на
студенти и ученици

1. Право на получаване на стипендии от фонда­ция „Еврика" имат:
? Спечелилите медали от проведените през годи­ната и утвърдени от Съвета на фондацията меж­дународни средношколски олимпиади за целия срок на обучението си в средните и висши учи­лища, при условие че продължават образование­то си в същата или сходна област, в която са изя­вили творчеството си й средният успех за всяка учебна година е не по-нисък от отличен 5,50 в средното училище и много добър 5,00 във вис­шето училище.

Студенти
фондация „Еврика" за постижения в овладяването на отделните на­уки, утвърдени от Съвета на фондацията. Съве­тът на фондацията приема и утвърждава статут на специалните именни стипендии, а Изпълни­телното бюро присъжда отделните стипендии по предложение на утвърдени комисии. Комисии­те осъществяват класиране на кандидатите след оценка на документи и провеждане на събесед­ване.

2. Размерът на получаваните стипендии се опре­деля както следва:
? За носителите на специалните именни стипен­дии на фондация „Еврика" – 2000 лв. годишно на човек.

За спечелилите златни медали от международни­те средношколски олимпиади – 1200 лв. годишно на човек.

За спечелилите сребърни медали от международ­ните средношколски олимпиади – 1000 лв. го­дишно на човек.

За спечелилите бронзови медали от международ­ните средношколски олимпиади – 800 лв. годиш­но на човек.

3. Необходими документи за кандидатстване за стипендия:
? Заявление на желанието за получаване на сти­пендията и формуляр по образец, заверен в съ­ответното висше или средно училище.
Уверение от висшето училище за успеха по учеб­ни години и записване за новата учебна година (за кандидатите за специалните стипендии на фондация „Еврика").
Копие от документа, удостоверяващ класирането в международни олимпиади (за кандидатите, ко­ито ползват правото по този ред).
Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни кон­курси, олимпиади и конференции,публикации в научни издания и други такива за постиженията на кандидата в овладяването на науките, изява на творчество и други (за кандидатите за специал­ните стипендии на фондация „Еврика");
Есе на тема ”Младият специалист на бъдещето” / за кандидатите за именни стипендии/.

4. Срокът за подаване на документите във фон­дация „Еврика" е от 1 септември до 15 октомври за всяка година.

5. Стипендиите се изплащат чрез дебитни карти на два пъти за годината.

6. В случай, че един и същ студент има право да получи стипендия по повече от един признак, той получава само по-голямата от тях.

7. Стипендианти на фондацията, получили това право като носители на медали от международни(след втори курс) носители на специ­алните именни стипендии средношколски олимпиади, при последващо спе­челване на медали с по-висок ранг, автоматично по­лучават годишен размер на стипендията си за ос­таващите години на обучението си съгласно т. 2 на настоящите Основни правила.

8. Изплащането на стипендията се преустановя­ва, в случай че ползващият това право:

Доброволно напусне или бъде отстранен от вис­шето училище.
Повтаря учебната година.
Продължи образованието си в чужбина.
Средният годишен успех е по-нисък от изискуемия съгласно т. 1 на настоящите Основни прави­ла.

9. Получаващите стипендии от държавата по си­лата на Наредба за условията и реда за осъществя­ване на закрила на децата с изявени дарби (ПМС № 298\ 17.12.2003г.) получават 50 на сто от полагаща­та им се от фондация „Еврика" годишна стипендия.

Статут на специалните именни стипендии на фондация „Еврика"

Специалните фондация

Съвета на фондацията и носят имената на видни българи със значим принос в развитието на науката и техниката.

2. Право на кандидатстване за специалните студенти области, определени с именуване­то на стипендиите, завършили най-малко II курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малко от много добър (5,00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за предстоя­щата учебна

Размерът на стипендията се определя от Съвета на фондацията с Основните правила за получаване на стипендии на студенти и ученици от фондация „Ев­рика".

Изпълнителното присъжда стипендията по предложение на утвърдена от него комисия, която провежда конкурси, документи и провеждане на събеседване с класираните на последния етап.

Допълнителна информация може да намерите тук

Формуляр за кандидатстване за стипендия Еврика изтеглете от тук 

За автора

Вашият коментар