Финансират печатни издания на музеи и галерии в страната

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на тема: „НДФ 13 века България“ подкрепя печатни издания на държавните и общински музеи и галерии в България“. Темата ще даде възможност на различни музеи и галерии да реализират свои издателски проекти в областта на изследването и популяризирането на българското културно наследство.

Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомагани кандидатстващите проекти от Фонда, е левовата равностойност на разходите за труд за отпечатване на изданието според актуална оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Общият бюджет на сесията е 22 000 лв.

Допустимост:

Кандидати – държавни и общински музеи и галерии на територията на България, когато предметът им на дейност съвпада с целите и дейностите, възложени на Фонда със Закона за НДФ „13 века България“.

Недопустимост на проектите:

Не се разглеждат проекти, подадени от физически лица, еднолични търговци и търговски дружества;

Не се разглеждат проекти на кандидати, получили подкрепа от Фонда по друг проект в рамките на календарната година;

Не се разглеждат проекти на кандидати, получили подкрепа и неизпълнили задълженията си по предходни договори, сключени с НДФ „13 века България“;

Проекти с липсващи и/или непълни документи;

Проекти, постъпили след срока за кандидатстване;

Проекти, които противоречат на закона, нарушават човешките права или подбуждат към дискриминация;

Проекти, които вече са реализирани и са приключили;

Проекти, които ще бъдат реализирани за срок, по-дълъг от 18 месеца, считано от датата на постъпване на заявлението;

За разходи за дейност, която не е свързана пряко с целта на кандидатстващия проект;

За разходи по кандидатстващия проект за дейност, която е свързана с политически партии, включително партийни мероприятия с участието на представители на политически партии.

За участие в сесията кандидатстващите подават следните документи:

Заявление за подпомагане на проект – утвърден образец на хартиен носител или утвърден образец в електронен вид чрез електронна кореспонденция, заедно с всички посочени приложения към него.

Актуална оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ за отпечатване на предложеното издание, с разписани по пера суми, необходими за труд и материали за отпечатване. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 60 дни от датата на подаване на заявлението за подпомагане на проект по настоящия член.

Декларация за осигурено собствено финансиране на проекта в размер на сумите, необходими за материали за отпечатване.

Посочените по-горе документи и допълнителни приложения се изпращат на хартиен носител, за които важи датата на пощенското клеймо до 31.05.2021 г., включително, на адрес:

Национален дарителски фонд „13 века България“ пл. „Проф. Васил Геров“ 1, 1421 София, България.

Чрез електронна кореспонденция, като Заявлението за подпомагане на  полиграфически проект, актуалната оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и Декларацията се подават в сканиран вид по утвърдения образец, заедно с всички посочени приложения към него, с подпис и печат на ел. адрес: sesia@fund13veka.bg  до 17.00 ч. на 31.05.2021 г.

Пълната информация за правилата за участие в сесията, формуляр на Заявлението за подпомагане на полиграфически проект и Формуляр на Декларацията са публикувани на интернет страницата на Фонда.

За допълнителна информация: тел.: 02/ 963 04 27 , e-mail: sesia@fund13veka.bg

За автора

Вашият коментар