Магистърска програма по речева и езикова патология в МУ

От септември 2022 г Медицинският Университет – Пловдив и медицинския факултет към него разкриха нова научно-базирана магистърска програма по Медицинска речева и езикова патология (МРЕП). Тази програма е първа по рода си в България и Източна Европа. В нея се обучават висококвалифицирани специалисти-речеви и езикови патолози за работа с пациенти с различни комуникативни нарушения, основно в доболничната, болнична и извънболнична система, както и в частния сектор.

Магистърската програма е предназначена за две групи потенциални кандидат-студенти:

ü  За дипломирани неспециалисти с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в професионални направления от област 7. Здравеопазване и спорт като 7.1. Медицина, 7.2. Стоматология, 7.3. Фармация, 7.4. Обществено здраве, 7.5. Здравни грижи, както и от професионални направления като 3.2. Психология, 3.4. Социални дейности, 1.2. Педагогика и др. – с продължителност четири семестъра или две академични години.

Изисквания за кандидатстване: диплома за завършено висше образование

ü  За дипломирани специалисти с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в професионално направление 7.4. Обществено здраве – Логопедия, като обучението е с продължителност два семестъра или една академична година.

Изисквания за кандидатстване: диплома за завършено висше образование

Срок на обучение: 3 семестъра и 1 семестър клинична практика

Магистърската програма интегрира научно-базирано академично и клинично знание като формира специфични клинични умения, които студентите развиват основно върху комуникативни нарушения, които се срещат при пациенти с различни заболявания. Тя предоставя възможност речевата и езикова топика да се изучава от позиция на заболявания, причини, клинични симптоми и патофизиология, като се използват модели и средства, разработени в медицинските науки.

Завършването на магистърската програма покрива международните стандарти за обучение на специалисти в тази нова област на речевата и езикова патология. Специализиращата подготовка предполага формиране на знания и професионални компетенции за следните комуникативни нарушения, които попадат в обхвата на медицинската речева и езикова патология:

гласови нарушения

плавностни нарушения

комуникативни нарушения в педиатрията

когнитивно комуникативни нарушения при деменции

неврологично-базирани комуникативни нарушения

комуникативни нарушения, вследствие увреди на орофациалния апарат,

речеви моторни нарушения и др.

Дипломираните медицински речеви и езикови патолози могат да работят в следните държавни и частни институции: болници, медицински центрове, рехабилитационни центрове, социална и образователна мрежа. Могат да упражняват и частна практика.

Международни измерения: Програмата включва партньорство с два американски университета: Michigan State University и East Carolina University. Те осигуряват чуждестранни гост-преподаватели по речева и езикова патология в рамките на международни програми като Фулбрайт и Еразъм+.

Специализации на студентите по МРЕП през 2023 г:

ü  двама от студентите от програмата по МРЕП специализират 1 семестър в Michigan State University, САЩ;

ü  трима специализират два месеца в националния рехабилитационен център в Загреб, Хърватия;

ü  един специализира два месеца в клиничния център в университет Мелипол, Турция

ü  един специализира два месеца в Центъра за терапия на заекване в Рим, Италия.

Освен в споменатите центрове, през 2024 г студентите ще специализират в клиничните центрове в университета в Мюнстер и Гьотинген, Германия, както и в педиатрично отделение към болницата в Солун, Гърция.

Предстои подписване  на договор за партньорство с University of Auburn, USA.

Международни лектори, изнесли курсове през първата година на следването – април, май и юни 2023: Prof Jeff Searl –  Michgan State University (MSU); Dr. Gregory Spray, Auburn University, USA; Prof Scott Yaruss, Michigan State University, USA; Prof Robert F. Orlikoff, East Carolina University, USA; Prof D. Delyiski, Michigan State University, USA; Prof. Leigh Selluchi, East Carolina University, USA.

За автора

Вашият коментар