НАРП стартира безплатно обучение за младежки работници

Днес бе даден стартът на безплатното обучение за повишаване на компетенциите на младежки работници по проект „Младежки работници в действие“ на Сдружение „Национална асоциация за развитие и подкрепа“, финансиран от Национална програма за младежта (2016-2020),  Министерство на младежта и спорта.

В обучението с продължителност от 20 часа са включени 15 младежи на възраст между 15 и 29 години, които ще повишат уменията и знанията си за работа с  млади хора в различни области.  Обучението се провежда под формата на неформални образователни модули. По своята същност неформалното образование представлява целенасочено учене, което се осъществява в разнообразна среда чрез интерактивни подходи и методи. То е доброволно и в основата му са обучаващите се и техните индивидуални потребности. Благодарение на неформалното образование се развиват редица ключови компетенции и умения, подпомагащи личностното и професионално развитие на участниците в образователния процес.

Стъпвайки на горното, обучаващите се ще преминат обучение за младежки работници, което включва теми като: видове младежка работа, гражданското образование, младежко включване и участие, критично мислене, доброволчество, работа в екип, изграждане на компетенции, основни човешки права, неконфликтно общуване и справяне с агресията и др. Целта на обучението е участниците да придобият основни умения за разработване и провеждане на неформални обучения, да усвоят нови умения и знания за работа с младежи и да надградят и повишат квалификацията си при работата с тях.

Обучението се провежда от експерт в сферата на младежката работа, обучен и сертифициран от Съвета на Европа. Всеки един от успешно преминалите всички модули на обучението, ще получи удостоверение/сертификат за придобитите знания и компетенции.

За автора

Вашият коментар