Проект „По-добри условия на труд“ във фирма Суперфиниш-2000 ООД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма: „с номер на договора ESF-2302-06-11005 Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от европейският социален фонд на Европейския съюз.

На 31.07.2012 г. Суперфиниш-2000 ООД сключи договор с Агенцията по заетостта за изпълнение на проект „По-добри условия на труд в Суперфиниш-2000 ООД “ с номер ESF-2302-06-11005: Безопасен труд по приоритетна ос 2 от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013. Основната цел на проекта е да се подобрят условията на труд в Суперфиниш-2000 ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при Основни дейности, който ще се изпълняват в рамките на проекта са:

1. Организация и управление на проекта

2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

3. Разработване на стандарт за безопасни условия на труд

4. Модернизация и обезопасяване на съществуваш обект, технологични процеси, машини 

и съоръжения

5. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта.

Продължителността на проекта е 12 месеца. Размерът на общата стойност е 56 619,75 лв., което е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Бенефициентът Суперфиниш 2000-ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви oбстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Още информация може да намерите тук.

За автора

Вашият коментар