Ключови места в Пловдив с нова визия

В навечерието на 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий и българската азбука, просвета и култура, Община Пловдив  обяви програма за участие в резидентна програма за артисти. Изданието е пилотно и се осъществява за първи път.

Целта на поканата е да реализира иновативни идеи в съвременните тенденции на визуалните и дигиталните изкуства с фокус ключови обекти от богатото недвижимо културно наследство на Пловдив; Да активира и обживи възприятието за културната идентичност на Пловдив чрез създаване на знаково произведение в областта на съвременните визуални изкуства;  Да излъчи художествен продукт, съвместим с имиджа на града като място за култура и туризъм; Да предостави възможност за обмен на артисти, партньори и ноу-хау.

Община Пловдив осигурява условия за творчески престой и реализация на идеи, инспирирани от културно-историческото наследство на Пловдив, на трима изявени съвременни визуални артисти от страната и чужбина. По време на резидентната програма ще бъдат създадени условия за творчески обмен между гостуващите творци и местната артистична общност.

Резидентната програма е с продължителност 30 дни, в рамките на които Община Пловдив осигурява на участниците: настаняване в близост до историческия център на Пловдив и  изплаща възнаграждение в размер на 4000 лв., включващо всички разходи по пътуването, престоя, творчески хонорар и осигуровки за сметка на Възложителя.  Нощувките се заплащат от Община Пловдив като периодът на престоя се уточнява при сключване на договор за възлагане  – 10 дни през месеците юли – август за опознаване на града и 20 дни през месеците септември – октомври за реализация на проекта.

За реализация на всяка творческа концепция ще бъде осигурен бюджет в размер на 5000 лв. Сумата е крайна и включва всички разходи. В случай, че участникът не притежава регистрация като юридическо лице се предлага граждански договор и всички дължими осигуровки са в рамките на предвидения бюджет.

Община Пловдив чрез своите партньори (регионални културни институти, НПО в сферата на културата и визуалните изкуства, печатни и електронни медии) осигурява представяне на участниците и проектите и организира срещи и презентации пред заинтересовани групи и общности. 

Не се влиза в договорни отношения с артисти, които не са изпълнили коректно проекти, финансирани от Община Пловдив и  ОФ „Пловдив 2019“.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Артистите се ангажират да създадат свои концепции, свързани с реинтерпретацията и трансформацията на ключови градски топоси на територията на Община Пловдив – „Старинен Пловдив“, археологическите обекти в града, тепетата, парк „Отдих и култура“  и други. Същите да са в синхрон с целите на настоящата покана;

След първоначалния си престой в едномесечен срок  резидентите изработват проект, нагледна документация на електронен носител и бюджет. След одобрение на проекта се изплащат 90% от средствата за реализацията му;

Проектите следва да са  съобразени със спецификите, статута, историята и съвременните функции на емблематичните градските пространства, към които е насочена поканата и да отговарят на съвременните изисквания за устойчивост, безопасност и безконфликтност по отношение на публичната среда и градския ландшафт;

Намесите в градска среда са временни (до 3 месеца) и задължително се записват на електронен носител, като правата за използването на записа с рекламна цел на дестинацията Пловдив са за Община Пловдив, а правата върху произведението на изкуството са на автора, съгласно ЗАПСП.

Реализацията на идеите следва да бъде съобразена с българското законодателство и разпоредбите, действащи на територията  на Община Пловдив.

Изборът на участници в резидентната програма се извършва от 5-членна работна група в състава, на която влизат заместник-кмета и началника на специализирания общински отдел с ресор „Култура“ и трима външни специалисти, доказани в областта на съвременните изкуства и технологии.

Изборът се основава на репутацията и международния опит на артиста, значимост на реализирани  художествени проекти, сходни с целите на поканата, иновативност в работата на участника и устойчивост в професионалното му развитие.

Вашият коментар