Община Пловдив очаква предложения за включване в ПИРО

В рамките на две седмици Община Пловдив очаква проектни предложения от гражданите, местния бизнес и НПО, които да бъдат включени при разработване на Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Предоставя се възможност на всички заинтересовани страни на територията на общината да предложат дейности и проектни идеи за включване в Програмата за реализация на ПИРО. За целта е необходимо всеки желаещ да попълни специално разработения за целта образец на   Фиш за проектна идея – граждани или Фиш за проектна идея – бизнес и организации. За всяко отделно проектно предложение се попълва самостоятелен информационен фиш.

Вече готовите идейни концепции и окомплектовани документи (вкл. снимков материал, карти, схеми, чертежи, обяснителни записки и др.), трябва да се подадат по електронен път до: piroplovdiv@plovdiv.bg. в срок от 22.06. до 05.07.2021 г. 

Всеки жител на общината, в качеството му на гражданин или представител на местния бизнес и/или НПО сектора, може да участва при избора на цели и приоритети чрез попълването на специално разработена анкета на сайта на ПИРО-Пловдив, както и дa пpeдлaгa peшeния на съществуващи проблеми, да инициира конкретни проектни идеи и дa paбoти зa peaлнa промянa чрез подаването на проектни фишове по описания ред.

Вашето участие в процеса по разработване на плановия документ е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус чрез прилагането на подхода „отдолу-нагоре“.

Проектните предложения, които бъдат включени в Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО) за периода 2021-2027 г. имат реален шанс да получат финансиране по европейските програми или чрез други финансови инструменти.

За автора

Вашият коментар