Започва кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори в Пловдив

Община Пловдив за поредна година организира кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори. В периода 16 – 20 ноември 2020 г. гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци на адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч.

Община Пловдив има изградена система за екологосъобразно събиране, сортиране, съхраняване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, чрез съдове, които са разположени на достъпни и комуникативни места.

Други отпадъци от домакинствата, включително и опасни отпадъци, могат да бъдат предавани на площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, която се намира в базата на ОП „Чистота“ на адрес: Район „Южен“, ул. „Даме Груев“ № 64А, всеки ден от 8:30 до 17:00.

Важно!

Тежките метали, които се съдържат в негодните за употреба батерии и акумулатори се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични за всички водни организми, поради промяна на рН стойността.

Не допускайте електролит да попадне във водоемите, канализационните води и почвата!

В законодателството на ЕС се обръща особено внимание на батериите и акумулаторите. В Националният план за управление на отпадъците е заложено разширяване на обхвата на системите за събиране на НУБА чрез осигуряване на места и съдове за събиране в населени места, в които няма такива, както и засилване на контрола върху търговските обекти, предлагащи на пазара БА, за изпълнението на задълженията им за предоставяне на съдове за събиране на НУБА и на информация на потребителите за местата за предаване на НУБА.

От Дирекция „Екология и управление на отпадъците” при Община Пловдив призовават гражданите да се възползват от предоставената им възможност.

За автора

Вашият коментар