Подготвиха проект за енергийно обновяване на сградата на НБ „Иван Вазов“

Община Пловдив подготви и внесе проект по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“. Той е с наименование „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив“ и е на стойност 2 588 280.00 лв.

Проектното предложение включва подобряване на енергийните характеристики на сградата на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив чрез прилагане на високоефективни мерки, съгласно извършен обстоен енергиен одит. Прилагането на мерки за повишаване енергийната ефективност на сградата ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и ще позволи устойчиво управление и поддръжка на сградата с оглед предоставяне на услуги на потребителите в по-комфортна среда.

Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив изпълнява функциите на второ национално книгохранилище. Библиотеката има голям принос в опазването на българското културно-историческо наследство. Тя е най-голямата публична библиотека в България. Наред с Националната и единствена сред другите библиотеки в страната, тя съхранява и опазва за поколенията пълен Архив на българската книга.

По проекта ще се реализират следните енергийно ефективни мерки:

1. Подмяна на дограма с PVC дограма;

2. Монтаж на вътрешна топлоизолация;

3. Топлинно изолиране на покривна конструкция;

4. Ремонти реконструкция на климатични системи

5. Изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди.

Комплексът от взаимосвързани ЕЕ мерки са предпоставка за постигане на клас „А“ и спестявания на първична невъзобновяема енергия от 46,39%. Предписаните енергоспестяващи мерки ще доведат до намаляване на разходите за енергопотребление и вредните емисиите парникови газове. При прилагане на всички мерки за енергийно обновяване се спазва принципа за ненанасяне на значителни вреди. Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се удължи жизнения цикъл на сградата и ще се подобрят условията за работа и условията за предоставяне на услуги.

Срокът на изпълнение е 30 месеца след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Очаква се Управляващият орган на  Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“ да обяви резултатите през есента. 

За автора

Вашият коментар