ПУ „Паисий Хилендарски“ с 5 нови магистърски програми

Обучение в 125 магистърски програми, от които 5 са нови, предлага Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ за новата академична 2021/2022 година. Кандидатстването вече започна, като сроковете са различни за отделните 9 факултета – продължават до края на септември и през октомври. Обявени са на специализираните сайтове на съответните факултети, съобщиха от висшето училище.

Подробна информация за условията за прием, анотации на магистърските програми с представени възможности за реализация са публикувани ТУК

Новите 5 магистърски програми за академичната 2021/2022 година се предлагат от 3 факултета на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Факултетът по икономически и социални науки организира обучение за магистри в нови 2 специалности. Първата от тях „Международен бизнес“ е в редовна форма на обучение и предоставя след завършването профе сионална квалификация „икономист“. Ориентирана е към предоставяне на управленски знания и специфични аналитични умения за работа в международни условия на бизнес средата. Програмата е структурирана по такъв начин, че да отговоря на съвременните нужди на бизнеса да наема ново поколение мениджъри и професионалисти, които познават международните тенденции, спецификите на международните сделки и изобщо – естеството на институционално-корпоративните отношения в международна среда, обясняват от факултета.

„Политически мениджмънт и комуникация“ е втората нова магистърска програма на Факултета по икономически и социални науки. Провежда се в редовна форма на обучение. Програмата е по професионално направление „Политически науки“ и завършилите я придобиват професионална квалификация „политолог“. Предназначена е за студенти, които искат да получат солидна фундаментална подготовка и практическите умения, необходими за постигане на успешна реализация в сферата на политическото управление и комуникация с граждански структури, държавни институции и бизнес организации. Тя е създадена в отговор на динамично променящата се обществено-политическа среда във вътрешен и в международен план, като осигурява на обучаващите се възможност да придобият знания за процесите, които се реализират, както и умения да реагират успешно на тях.

Физико-технологичният факултет приема кандидати в 2 нови магистърски програми.

В първата от тях „Телекомуникационни и информационни системи (на английски език)“ формата на обучение е дистанционна. Магистърската програма е по професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“, професионалната квалификация на успешно завършилите я е „инженер по телекомуникационни и информационни системи“. Разработена е да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на информационните и телекомуникационни технологии, компетентни да извършват в съответствие с изискванията на европейските стандарти управленска, проектантска, внедрителска, технологична и изследователска дейност в промишлеността, образованието, държавния и частния бизнес, банковото дело, здравеопазването, услугите, транспорта и др. Завършилите магистърска програма „Телекомуникационни и информационни системи” ще придобият познания в области като компютърни системи и мрежи, сателитни и мобилни комуникации, индустриални комуникации и комуникации в реално време, електроника за телекомуникационни и информационни системи, телекомуникационни мрежи от следващо поколение и др. Обучението е интернет базирано, извършва се в системата DIPSEIL (https://v4.dipseil.net). В нея учебното съдържание е представено чрез задания за изпълнение и оценяването става при изработен проект за всяко задание.

„Съвременни образователни технологии“ е втората нова магистърска програма на Физико-технологичния факултет. Обучението е в задочна форма. Професионалната квалификация на бъдещите магистри е „експерт по образователни технологии“. Магистърската програма подготвя обучители за работа в съвременната информационна среда. Като резултат от обучението по програмата ще се усъвършенстват педагогическите компетентности на дипломираните магистри и те ще израснат професионално, като се подготвят да прилагат съвременниметоди на обучение в педагогическата си практика. Завършилите програмата ще могат успешно да работят като преподаватели в обучението от разстояние в електронна среда, да създават електронно учебно съдържание, както и да работят като проектанти и разработчици по създаване на съвременни образователни електронни ресурси в образователни институции, отдели за квалификация и преквалификация и развитие на човешки ресурси и др.

„Фармацевтична химия“ е новата магистърска програма на Химическия факултет. Обучението в нея ще се провежда в задочна форма. Завършилите придобиват професионална квалификация „химик – фармацевтична химия“. Магистърската програма подготвя химици за нуждите на фармацевтичната индустрия. Съставена е така, че да предостави на обучаемите познания от целия спектър на тази комплексна сфера – от разработване и дизайн на нови лекарствени средства, през аналитичен контрол на производствени процеси и крайни продукти, до познания за законовите регулации във фармацията и търговията с фармацевтични продукти, обясняват от Химическия факултет.

За автора

Вашият коментар