ПУ организира фотоконкурс

Фотоконкурс на тема „В люлката на цивилизацията. Моят поглед към Европа“ обявява Пловдивски университет „Паисий Хилендарски„, във връзка с Европейската нощ на учените, която ще се проведе на 27 септември 2013.

Условията за участие са:

1. В конкурса могат да участват настоящи, бивши и бъдещи студенти, докторанти, млади и утвърдени учени, независимо от възрастта, степента на образование и научните предпочитания, но със страст към фотографията и живота.

2. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.

3. Участниците в конкурса гарантират, че са носители на авторските права и на правата за публикация на творбата, както и че освобождават организаторите на фотоконкурса от всякакви претенции на трети лица, свързани с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса.

4. Фотографиите трябва да отговарят на темата на конкурса.

5.Фотографиите трябва да бъдат във файлов формат JPEG и да имат заглавие.

Допускат се до 5 цветни снимки от всеки участник. Не се допускат групови участия.

6. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 2000 пиксела по късата страна. Всеки автор трябва да може да предостави файл (снимка в оригинален размер).

7. Ако на фотографията има заснети хора, организаторите приемат акта на изпращането и като декларация на участника, че те са съгласни на публикации с тяхното изображение.

8. Всички снимки, участващи в конкурса, остават собственост на техния автор, но организаторите имат право да ги използват и публикуват заедно с имената на техните автори във Фейсбук страницата и сайта на Поделение “Научна и приложна дейност”. Наградените фотографии ще участват в изложба в двора на Университета на 27.09.2013 г.

9. С предоставянето на фотографското изображение, участникът предоставя на организаторите на конкурса по отношение на същото изключителното право за използване на изображението както и: възпроизвеждане на изображението; разпространение сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от изображението; излъчване на изображението по безжичен път, предаване и препредаване на изображението по кабел; публично показване на изображението; предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до изображението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, вносът и износът на екземпляри от изображението в търговско количество. С оглед избягването на каквото и да е съмнение участникът декларира, че е съгласен изпратеното от него фотографско изображение да бъде включвано в рамките на евентуални изложби на победителите в конкурса, както и че е съгласен имената, под които е качил изображението във фотоконкурса да бъдат публично оповестявани. За отстъпените права Организаторът не дължи възнаграждение на Участника.

10. Участниците се съгласяват да бъде публикувано името им и фотографиите с които участват в конкурса на нашия сайт и използвани от нас за всякакви цели, по всяко време, без каквато и да е такса или друга форма на компенсация.

11. Организаторите на конкурса си запазват правото да дисквалифицират потребители, без предизвестие в случай на отклонение от темата на конкурса.

12. Обявяване на победителите в конкурса: 7 септември 2013 г.

 

 

Вашият коментар