НМФ набира млaдежки обучители

Покана за обновяване на състава на Звеното от обучители на Национален младежки форум

С решение на Управителен съвет, НМФ обявява покана за набиране на обучители, които да се включат в състава на професионалното Звено от обучители. 

Звеното от обучители на Национален младежки форум е основано през 2013г. и се състои от обучители с опит и експертиза в рамките на приоритетите и областите на действие на НМФ и младежката работа. То е инструмент на НМФ за устойчива промяна и развитие на младежкия сектор. Обучителите в състава са с ясното съзнание, че при участие в събития, те градят имиджа на организацията (НМФ) и затова изпълняват ангажиментите си съвестно и спазват Етичния й кодекс, утвърждавайки ценностите й.

Мисия на Звеното от обучители

Звеното от обучители /ЗО/ на Национален младежки форум има за мисия да развива капацитета на организациите-членове на НМФ и младежките организации в страната, да съдейства за утвърждаването на стандарти за качество в сферата на неформалното образование и да развива потенциала на младите хора за активно участие в обществените процеси.

Визия на Звеното от обучители

Звеното от обучители се състои от обучители, работещи за утвърждаването на ценностите и принципите на НМФ и за постигането на целите на организацията

Цели на Звеното от обучители

 • Осъществяване на обучения и образователни дейности, планирани и организирани от НМФ, неговите организации- членове и други организации;
 • Утвърждаване на стандарти за качеството на младежката работа в страната;
 • Повишаване капацитета на младежките организации;
 • Създаване на пространство за обучение, творчество, обмен на добри практики и опит между обучители;
 • Съдействане за подготовката на обучители в сферата на неформалното учене.
 • Обучаване на младежки работници и обучители на младежки работници.

Профил на обучителите в Звеното от обучители

 • Да познават приоритетите и областите на действие и споделят ценностите на НМФ;
 • Да притежават експертиза по един или повече от приоритетите и/или областите на действие на НМФ;
 • Да умеят да фасилитират и управляват процесите на групова динамика;
 • Да познават спецификите и прилагат методите на неформалното учене;
 • Да познават теориите за учене и могат да ги прилагат в работата си;
 • Да могат да разработват обучителни програми и да изготвят дизайн на обучение;
 • Да познават младежкия сектор и младежката работа в България и Европа;
 • Да са преминали минимум едно обучение за обучители на национално и/или международно ниво;
 • Да имат минимум 1 годинa опит и минимум 5 проведени обучения в сферата на младежката работа.

Процес при кандидатстване: участието в звеното от обучители е доброволно и е базирано на успешното преминаване през процедурата за кандидатстване.

Подбор по документи: документите трябва да отразяват вашата същност и характер

 • CV: автобиографията трябва да включва брой проведени обучения и брой преминати обучения за обучители;
 • Мотивация за участие в ЗО: мотивацията ви за участие в свободен текст, адресиран до Комисията по избор на състава на Звеното от обучители на НМФ;
 • Минимум 2 препоръки (от поръчители, участници, обучители, ко-водещи): препоръките следва да са изготвени и подписани от лица, които могат да потвърдят уменията и компетенциите на обучителя; следва да се посочат и контактите за връзка с лицата, които са изготвили препоръките.

Изпращайте вашите документи до имейл адрес secretariat@nmf.bg, в срок до 15.05.2017 година, със заглавие на имейла НМФ_ЗО_Име_Фамилия

Център за оценка: всички кандидати преминали успешно първи кръг на подбор ще получат индивидуални задачи, които ще трябва да представят лично и целят да оценят:

 • способността за изготвяне на обучителен модул и дизайн на обучение;
 • използването на методите на неформалното учене;
 • познаването на младежкия и неправителствения сектор;

Подборът на обучителите:

Подборът на обучителите, които още се присъединят към Звеното от обучители ще се проведе от комисия, състояща се от:

 • 2-ма членове на Управителния съвет на НМФ;
 • 3-ма обучители експерти избрани от Контролна комисия на НМФ;

Резултати:

Резултати от отделните кръгове за подбор ще бъдат съобщени на кандидатите индивидуално по имейл, до 5 дни след края на кръга. Финалните резултати от поканата ще бъдат обявени на сайта на НМФ на 07.06.2017 година. Избраните обучители сключват рамково споразумение с НМФ до края на 2017 година, с опция за преподписване в края на календарната година за следващите 12 месеца.

За автора

Вашият коментар