ПУ на трето място сред университетите в България според EduRank

В последните данни, изнесени през 2024 г. от независимата институция EduRank, оценяваща университетите в цял свят по наукометрични показатели, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ заема престижното трето място сред българските висши училища. Преди Пловдивската Алма матер са Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Техническият университет – София. В световната класация включените български университети са 47.

EduRank.org е независима класация, базирана на ексцерпирани показатели за 14 131 университета от 183 държави по света. Институцията използва най-голямата в света база данни за научни трудове, включваща 98 302 198 научни публикации и 2 149 512 106 цитирания, реферирани и индексирани в Scopus и Web of Science, като по този начин класира университетите в 246 изследователски направления.

По метричните показатели, които независимата платформа отчита, след Пловдивският университет се нареждат Нов български университет, Медицинският университет в София, Русенският университет, както и Университетът за национално и световно стопанство. В световен план първите дванадесет позиции са отредени за университети в САЩ, а в топ три са Университетът в Харвард, Станфордският университет и Университетът в Мичиган.

Според EduRank с най-голяма популярност са публикациите на учените от ПУ „Паисий Хилендарски“ в областта на физиката, химията, биологията, инженерните науки, социалните и компютърните науки, както и в биохимията. Изследователският профил на Университета е  направен на базата на 3 634 научни публикации и 27 106 цитата в международните наукометрични бази.

Отдел „Научноизследователска дейност“ към Пловдивския университет отчита сериозен ръст в научната продукция на преподавателите през последните четири години. Броят на публикациите, реферирани и индексирани в световните бази данни Scopus и Web of Science, е нараснал с 38%, а на цитатите – с 80 %. Припомняме, че Пловдивският университет е един от десетте в България със статут на научноизследователски университет.

В сайта EduRank.org се отчита и показател за неакадемична известност и популярност на възпитаници на висшето училище. В поддиректорията, отделена за ПУ, са посочени личности като Мария Габриел, Екатерина Захариева, Иван Демерджиев, Александър Секулов и Румен Леонидов.

За автора

Вашият коментар