В ПУ проведоха публична защита за връзките между образование, наука и бизнес

На 22 март в ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе публична защита за присъждането на научна и образователна степен „доктор“, проследяваща професионално развитие на докторантката Меги Дакова още от студентските ѝ години. Сред гостите на събитието беше и заместник-кметът г-н Георги Титюков.

Темата на дисертационния труд бе „Взаимодействие на висшето образование и индустриалното предприятие в условията на конкурентна бизнес среда.“

По време на събитието беше представена авторска уеб-базирана платформа SAB (Student and Business) в университетското пространство, разработена за нуждите на Факултета по икономически и социални науки (ФИСН). Реализацията на продукта е тясно свързана с търсенето на мерки и начини за подпомагане на професионалната ориентация и реализация на студентите.

По този начин ще се даде възможност от страна на студентите да споделят актуална информация, свързана с тях, а от друга страна бизнесът ще има възможност да опише своите очаквания и изисквания. Очаква се съвсем скоро да бъде публикувана подробна информация за платформата и възможността студентите да се възползват от нея.

Дългосрочното сътрудничество между образованието, науката и бизнеса трябва да е изградено на базата на доверие, взаимни ползи, ефективно използване на ресурси и създаване на продукти като краен резултат.

Според международната и национална рейтингова система по отношение на публикационната активност и изследователска дейност, ПУ „Паисий Хилендарски“ е представен много добре. Той се класира сред петте най-добри университети в България и е сред първите, получили статут на изследователски университет.

Докторантът е провел и авторско самостоятелно изследване използването на анкетно проучване с бизнес организации и дълбочинно интервю с представители от ПУ.

Бизнесът споделя, че до тях много често не достига информация за научните разработки, готов е да инвестира в НИРД, но има необходимост да се работи в посока обединяване на усилията в посока дългосрочно сътрудничество в полза на студентите, науката и самия бизнес.

Публичната защита на докторант Меги Дакова, беше единодушно и утвърдително гласувана от научното жури с възможно най-високата оценка за присъждането на образователната и научна степен „доктор“. Научното жури бе в състав от професори и доценти от ПУ, УХТ, Аграрен университет и Технически университет-Пловдив.

Меги Дакова е гласувана от жури в специален състав и е избрана два пъти за приза „Студент на годината“ – веднъж като студент през 2013 година и втори път като Докторант със специален принос в науката и студентското самоуправление през 2019 година. По времето на обучение си допълнително е спечелила и още три награди. Участвала е в множество научни национални и международни конференции с над 15 научни статии в съавторство и самостоятелни. Тя е и участник в множество национални и международни научноизследователски проекти в ПУ.

Меги Дакова работи в ПУ „Паисий Хилендарски“ като експерт проектна дейност и преподава на студенти „Икономика на предприятието“.

За автора

Коментари (1)

  1. Честита поредна победа Меги! Успех, здраве и благоденствие! Бъди много щастлива с това, което правиш!

    Отговор

Вашият коментар