Проект „По-добри условия на труд“ във фирма Суперфиниш-2000

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от европейският социален фонд на Европейския съюз.   На 31.07.2012 г. Суперфиниш-2000 ООД сключи договор с Агенцията по заетостта за изпълнение на проект „По-добри условия на труд в Суперфиниш-2000 ООД “ с номер ESF-2302-06-11005: Безопасен труд по приоритетна ос 2 от … Продължение