Ключови показатели за българската икономика към месец октомври

Производство

По данни от бизнес анкетите на НСИ през септември 2020 г. показателят на доверие в промишлеността се подобрява с 3.4 процентни пункта в сравнение с август 2020 година.    

През юли 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е  регистриран спад от 6.0% спрямо съответния месец на 2019 г. (предварителни данни). На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 9.9%, преработващата промишленост – с 5.7%, и добивната промишленост – с 3.1%. 

Календарно изгладените данни за строителната продукция през юли 2020 г. показват намаление от 3.9% в сравнение със същия месец на 2019 година. На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през юли 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 6.2%, а при гражданското/инженерното строителство – с 0.7%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2020 г. възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 944 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.775410 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 15 430 млн. долара и съответно на 2 221 долара на човек от населението. Сезонно изгладените данни   показват спад от 8.5% на БВП през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и понижение от 10.0% спрямо първото тримесечие на 2020 година.

Индивидуално потребление

През юли 2020 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 3.3 пункта в сравнение с април, като при населението в градовете увеличението е 2.7 пункта, а при населението в селата – 4.5 пункта. Според оценките на потребителите има известна положителна промяна в развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца. Очакванията на живеещите в селата са тя да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в градовете, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с три месеца по-рано.

През юли 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява със 17.5% в сравнение със същия месец на предходната година. През юли 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при: търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (22.8%), търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (21.1%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (11.8%).

За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 2020 г. са изразходвани 69.0% от произведения БВП. Реалното намаление на показателя спрямо съответното тримесечие на 2019 г. е 0.2% (според сезонно изгладените данни)1.

Инвестиции

През юли 2020 г. в сравнение с април се наблюдава повишение на средното натоварване на мощностите в промишлеността, което достига  70.4%.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през второто тримесечие на 2020 г. е 18.9%. По сезонно изгладените данни1 този показател намалява с 1.5% в реално изражение спрямо същия период на предходната година.

Пазар на труда

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 079.6 хил., от които 1 642.0 хил. мъже и 1 437.6 хил. жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 5.6%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.0%, като при мъжете този дял е 57.8%, а при жените – 46.6%.

През второто тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 192.2 хил., от които 108.1 хил. (56.2%) са мъже и 84.1 хил. (43.8%) – жени. Коефициентът на безработица е 5.9%, съответно 6.2% за мъжете и 5.5% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1.7 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1.6 и 1.8 процентни пункта.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2019 година. Увеличението в индустрията е с 10.7%, в услугите – с 9.1%, и в строителството – с 6.0%.

Според бизнес анкетите на НСИ през септември 2020 г. 20.8% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През юни 2020 г. средната работна заплата е 1 355 лв. и нараства с 1.7% в сравнение с предходния месец и с 8.1% спрямо юни 2019 година.

Международни трансакции

Оценките на мениджърите в промишлеността през септември 2020 г. показват леко намаление на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 0.8 пункта) в сравнение с август 2020 година.

За юли 2020 г. салдото по текущата сметка   е положително и възлиза на 309.6 млн. евро при положително салдо в размер на 609.2 млн. евро за юли 2019 година. За януари – юли 2020 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 968.3 млн. евро (1.7% от БВП)  при положителна от 928.1 млн. евро (1.5% от БВП)² за януари – юли 2019 година.

Търговското салдо¹ за юли 2020 г. е отрицателно и е в размер на 10.8 млн. евро при дефицит от 231.3 млн. евро за юли 2019 година. За януари – юли 2020 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 548.1 млн. евро (1.0% от БВП)² при дефицит от 1 716.8 млн. евро (2.8% от БВП)² за същия период на 2019 година.

Износът (FOB)¹ е  2 451.5 млн. евро за юли 2020г., като намалява с 220.6 млн. евро (8.3%) в сравнение с този за юли 2019 г. (2 672 млн. евро). За януари – юли 2020 г. износът е 15 517.1 млн. евро (27.3% от БВП)², като намалява с 1 220.5 млн. евро (7.3%) в сравнение с този за същия период на 2019 г. (16 737.6 млн. евро, 27.6% от БВП)². Износът за януари – юли 2019 г. нараства на годишна база с 6.4%. Вносът (FOB)¹ за юли 2020 г. е 2 462.3 млн. евро, като намалява с 441 млн. евро (15.2%) спрямо юли 2019 г. (2 903.4 млн. евро). За януари – юли 2020 г. вносът е 16 065.2 млн. евро (28.3% от БВП)², като намалява с 2 389.2 млн. евро (12.9%) спрямо същия период на 2019 г.  (18 454.4 млн. евро, 30.4% от БВП)². Вносът за януари – юли 2019 г. нараства на годишна база с 6.1%. Преките инвестиции в чужбина¹ за юли 2020 г. нарастват със 17.1 млн. евро при увеличение със 75.9 млн. евро за юли 2019 година. През юли 2020 г. салдото по статия преки инвестиции¹ е отрицателно в размер на 941.7 млн. евро при отрицателно салдо от 324.1 млн. евро за юли 2019 година. За януари – юли 2020 г. салдото е отрицателно и е в размер на 1 332.8 млн. евро (2.3% от БВП)² при отрицателно салдо от 683.5 млн. евро (1.1% от БВП)² за същия период на 2019 година.

Преките чуждестранни инвестиции¹ в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 958.8 млн. евро за юли 2020 г. при увеличение с 400 млн. евро за юли 2019 година.

През юли 2020 г. салдото по статия портфейлни инвестиции  е положително в размер на 353.1 млн. евро при отрицателна стойност от 61.3 млн. евро за юли 2019 година. За януари – юли 2020 г. салдото е положително в размер на 1 597.3 млн. евро (2.8% от БВП)  при положително салдо от 577.3 млн. евро (1.0% от БВП)² за същия период на 2019 година. Портфейлните инвестиции – активи¹ за юли 2020 г. нарастват с 371.8 млн. евро при намаление с 25.8 млн. евро за юли 2019 година. Портфейлните инвестиции – пасиви¹ за юли 2020 г. нарастват с 18.7 млн. евро при увеличение с 35.5 млн. евро за юли 2019 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през второто тримесечие на 2020 г. е положително. Износът на стоки и услуги намалява с 19.0%, а вносът на стоки и услуги – с 19.1% (според сезонно изгладените данни) .

Цени

През август 2020 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 0.6% в сравнение със същия месец на 2019 година. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в група „Разнообразни стоки и услуги“ – с 4.6%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в групата „Транспорт“ – с 6.5%.

През второто тримесечие на 2020 г. индексът на цените на жилищата нараства с 2.9% в сравнение със същото тримесечие на 2019 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2020 г. намалява с 1.9% в сравнение със същия месец на 2019 година. Понижение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 3.0%, и в преработващата промишленост – с 1.7%, а увеличение се наблюдава в добивната промишленост – с 1.9%.

По данни от бизнес анкетата през септември 2020 г. очакванията на мениджърите са продажните цени в промишлеността да останат без промяна  през следващите три месеца.

Парични и финансови показатели

През август 2020 г. широките пари (паричният агрегат М3)¹ се увеличават на годишна база с 9.1% при 8.7% годишно нарастване през юли 2020 година. В края на август 2020 г. широките пари са 107.442 млрд. лв. (96.8% от БВП)² при 106.074 млрд. лв. към юли 2020 г. (95.6% от БВП)².

Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД¹ през август 2020 г. възлизат на 59.246 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.2% на годишна база през август 2020 г. (1.8% годишно повишение през юли 2020 г.) и в края на месеца достигат 34.313 млрд. лв. (30.9% от БВП)². Кредитите за Домакинства и НТООД са 24.934 млрд. лв. (22.5% от БВП)² в края на август 2020 година.

През август 2020 г. обменният курс на лева спрямо долара¹ достига 1.64 лв. за 1 щатски долар.

Вашият коментар