Отворени граници за работа за всички в ЕС

Европейската гражданска инициатива стартира на 1 април
Регламентът на ЕС за Европейската гражданска инициатива, който влезе в сила от 1 април, дава възможност на гражданите на Европейския съюз да работят заедно отвъд националните си граници, за да участват пряко при формиране на демократичните решения на Съюза. Инициативата е единственият подобен транснационален инструмент за пряка демокрация. Инициативен комитет от поне седем граждани от седем различни държави членки на ЕС, които съберат един милион подписа в подкрепа на дадена идея, ще може да поиска от Европейската комисия да предложи законодателство в области, които попадат в рамките на нейните правомощия и не противоречат на основните ценности на ЕС.

Georgios Papastamkos, заместник-председателят на Парламента, който отговаря за гражданската инициатива, заяви следното: „Въвеждането на Европейската гражданска инициатива е иновативен инструмент, който би могъл да увеличи значително влиянието на европейското обществено мнение върху процеса на вземане на решения в ЕС. Тя със сигурност ще повиши очакванията на европейското обществено мнение, но нейното влияние върху формирането на политиките на ЕС е все още непредвидимо.
Инициативата допринася за създаването на европейско публично пространство и насърчава развитието на политика „отдолу-нагоре“. Благодарение на значимия принос на членовете на Парламента, Европейската гражданска инициатива е по-разбираема, има по-прости правила и съдържа по-малко бюрократични изисквания.“

Според думите на Alain Lamassoure (EНП, Франция), съдокладчик по регламента,“гражданската инициатива е насочена към гражданите, чиито гласове не са чути в Европа днес, като например студенти по програмата Еразмус, които откриват, че взаимното признаване на дипломите не функционира; трансгранични работници, които се трудят в съседна държава и са жертви на двойно данъчно облагане, както и граждани „пионери“ на европейската кауза, които избират да живеят, да сключват брак и да работят в съседна страна от ЕС и затова ежедневно се сблъскват с непоносими бюрократични пречки. Сега голямата кутия за идеи за промяна е отворена.“

Другият съдокладчик, евродепутатът Zita Gurmai (С&Д, Унгария), допълни, че „целта на Европейската гражданска инициатива е да намали нарастващата пропаст между институциите и гражданите на ЕС, като им даде възможност да участват във формирането на законодателството и да насърчи трансевропейския обществен дебат. Тази процедура дава уникалната възможност на обикновените граждани да ни покажат какви са техните притеснения. Затова ние се опитахме да направим този инструмент колкото се може по-достъпен, и в същото време да гарантираме, че всяка инициатива, която отговаря на определените условия, ще бъде разгледана и ще получи подходящо продължение“.

Инициативата дава възможност на европейските граждани да влязат в пряк контакт с европейските институции. Тяхното право да се обърнат към Комисията ще бъде равно на това на Съвета на министрите и на Европейския парламент. Парламентът се стремеше да гарантира през целия процес на приемане на законодателството, че процедурата ще бъде възможно най-проста, така че да е достъпна за колкото се може повече граждани.
Вносителите на петиция ще имат възможност да представят инициативата си и на публично изслушване в Европейския парламент. Комисията и Парламентът ще гарантират провеждането на изслушването. В ерата на интернет и социалните медии, този инструмент може да играе голяма роля за засилването на демокрацията в процеса на вземане на решения на европейско равнище.

mediacafe.bg

За автора