По-бърз интернет – по-малки разходи

Европейската комисия предложи нови правила, които целят намаляване с 30% на разходите за разгръщане на високоскоростния достъп до интернет. Строителните работи, като например разкопаването на пътища за полагане на влакнестооптични кабели, съставляват до 80% от разходите за изграждане на високоскоростни мрежи, съобщава technews.

С предложението на Комисията дружествата ще могат да спестят разходи от порядъка на 40-60 млрд. евро, съобщи по-рано тази седмица Брюксел.

Понастоящем разгръщането на широколентовия достъп е забавено поради наличие на разнообразни правила и административни практики на национално и поднационално равнище. „В повечето случаи действащите правила вредят на конкурентоспособността на Европа”, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

Проектът на регламент се основава на най-добрите за момента действащи практики в Германия, Испания, Франция, Италия,  Словения, Швеция,Обединеното кралство и мн.др., но предоставя уреждането на организационните въпроси до голяма степен на държавите членки.

Правилата ще започнат да се прилагат пряко в целия ЕС след одобрение от страна на Европейския парламент и Съвета. Комисията иска да предприеме действия в четири основни проблемни области:

  1. Да се гарантира, че новите и санираните сгради предлагат възможност за високоскоростен широколентов достъп.
  2. Да се осигури достъп при справедливи и разумни условия, включително по отношение на цената, до инфраструктурата, като например съществуващите канали, тръби, шахти, кутии, стълбове, мачти, антенни уредби, кули и други носещи конструкции.
  3. Да се сложи край на недостатъчната координация на строителните работи, като се дава възможност на всеки мрежов оператор да сключи споразумения с други доставчици на инфраструктура.
  4. Да се опрости сложната и времепоглъщаща процедура на издаване на разрешения, особено за мачти и антени, като предоставянето или отказът за издаване на разрешение по принцип става в срок от шест месеца и се даде възможност исканията да се внасят чрез единно звено за контакти.

Понастоящем липсва достатъчна прозрачност по отношение на съществуващите физически инфраструктури, подходящи за разгръщане на широколентовия достъп до интернет, както и подходящи общоприложими правила за внедряването на широколентовия интернет в целия ЕС. За момента няма нито пазар за физическа инфраструктура, нито възможност за използване на инфраструктурата, предназначена за други комунални услуги. Разпоредбите в някои държави членки дори обезсърчават дружествата за комунални услуги да си сътрудничат с далекосъобщителните оператори, посочват от Комисията.

ЕС си поставя амбициозните цели за широколентов достъп, предвидени в програмата в областта на цифровите технологии: до 2013 г. да се осигури основен широколентов достъп на всички европейски граждани, а до 2020 г. да се осигури достъп със скорост над 30 Mbps за всички европейци и поне 50% от европейските домакинства да имат абонамент за интернет връзка със скорост над 100 Mbps. Тези цели ще бъдат постигнати само ако разходите за разгръщане на инфраструктурата бъдат намалени в целия ЕС.

internet0002

 

За автора

Вашият коментар