Бизнес климата в страната през юли

През юли 2021 г. общият показател на бизнес климата остава на равнището си от юни. Подобрение на показателя се наблюдава в строителството и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец, а в промишлеността е регистрирано понижение.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 1.4 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира подобрение в мненията им за притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Средното натоварване на мощностите от април до юли нараства с 1.0 пункт и достига 74.2%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Основните пречки за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, недостатъчното търсене от страната и факторът „други“.

По отношение на продажните цени в промишлеността 15.5% от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Строителство. През юли съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 1.0 пункт в резултат на оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано – 6.9 месеца при 5.9 през април. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният проблем за развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила. Регистрирано е нарастване на негативното влияние

на фактора „цени на материалите“, който измества на четвърто място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени мениджърите продължават да имат известни намерения за увеличение през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 1.2 пункта, което се дължи на по-позитивните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават резервирани.

Най-сериозните затруднения за предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени е отчетено нарастване на дела на търговците на дребно, които прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Услуги. През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ запазва приблизително нивото си от предходния месец. Оценките на мениджърите относно настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато очакванията им за следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, факторът „други“ и недостатъчното търсене продължават да са основните пречки за дейността.

Очакванията на мениджърите за продажните цени в сектора на услугите са за известно повишение, макар по-голяма част от тях да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

За автора

Вашият коментар