Над 150 000 нарушения на трудовото законодателство през 2020 година

Общо 37 145 проверки в 30 000 предприятия с 1 450 000 заети лица в тях са извършили през 2020 г. контролните органи на Главна инспекция по труда. Установените нарушения на трудовото законодателство са почти 154 000. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения – по възникването, изпълнението и прекратяването им, по работното време, почивките и отпуските, по заплащането на труда и др., са 73 400 бр. Нарушенията на разпоредбите, свързани с безопасността и здравето на работа, са почти 80 000 бр. През м.г. е нарушена тенденцията от последните години двата вида нарушения да са почти по равно, с лек превес на тези по трудови правоотношения. Причина за това е появата на нововъзникналия риск от разпространението на КОВИД-19 и големия брой проверки с акцент върху прилагането на противоепидемични мерки в предприятията с цел опазване живота и здравето на работещите. С такава насоченост са били 16 330 бр. проверки или 44% от всички.

При всяко установено нарушение се предприемат мерки за неговото отстраняване, което води до подобряване на условията на труд в българските предприятия като цяло. Най-често контролните органи на Инспекцията по труда прилагат принудителни административни мерки. Те се прилагат за нарушения,  които не застрашават живота и здравето на работешите или не отнемат осигурителните и трудовите им права. Така на работодателите се  дава възможност да отстранят нарушението в определен срок, без да търпят санкции.

Нарушенията, свързани със заплащането на труда, остават най-честите от всички нарушения по изпълнението на трудовите правоотношения – 18 550 бр. Това може да се обясни с факта, че работещите най-често подават сигнали за този вид нарушение, тъй като липсата на средства не им позволява да задоволят жизненоважни потребности. Отчита се обаче сериозно намаление на установените забавени възнаграждения и обезщетения, сумата на които е намаляла с почти 40% спрямо 2019 г. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени 5.5 млн. лв. забавени заплати.

По отношение на безопасността и здравето при работа най-много са нарушенията, свързани с цялостната организация на тази дейност – 53 400 бр., тъй като такава трябва да бъде създадена за всяко работно място – както в производствените помещения, така и в офисите. За живота и здравето на работещите обаче най-сериозен риск създават нарушенията, свързани с обезопасеността на работното оборудване, които за 2020 г. са 17 120 бр. С отстраняването им след намесата на Инспекцията по труда намаляват и опасностите, които могат да доведат до тежки трудови инциденти.

От Инспекцията по труда напомнят, че в помощ на работодателите са достъпни на български език 41 броя онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска, последният от които е за превенция на разпространението на КОВИД-19 в предприятията. При желание от тяхна страна помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да им демонстрират функционалностите на инструментите. Проектът се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съответно в предишния и в настоящия програмен период.

През 2020 година са съставени 7600 актове за установяване на административно нарушение. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер на 11.6 милиона лева.

За автора

Вашият коментар