Общият показател на бизнес климата в страната нараства

През март 2021 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 2.1 пункта спрямо февруари в резултат на повишения показател във всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 1.2 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната, недостатъчното търсене от чужбина и фактора „други“, като анкетата регистрира намаление на отрицателното им въздействие.

Относно продажните цени в промишлеността мениджърите не очакват повишение през следващите три месеца.

Строителство. През март съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 3.8 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира увеличение на получените нови поръчки през последния месец, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са благоприятни.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша и факторът „други“ продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се отчита понижение на негативното им влияние.

По отношение на продажните цени в строителството прогнозите на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се повишава с 1.7 пункта, което се дължи на благоприятните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са позитивни.

Основната пречка за дейността остава несигурната икономическа среда, посочена от 64.3% от търговците. Регистрирано е нарастване на неблагоприятното въздействие на фактора „конкуренция в бранша“, който измества на трето място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене.

Относно продажните цени са регистрирани известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги. През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се покачва с 2.7 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, факторът „други“, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша продължават да са основните проблеми, ограничаващи бизнеса, като анкетата отчита засилване на негативното влияние на последните два фактора. Мениджърите в сектора на услугите очакват продажните цени да запазят своето равнище през следващите три месеца.

За автора

Вашият коментар