Разходите на работодателите за труд са нараснали с 10%

По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Увеличението в индустрията е с 4.6%, в услугите – с 8.2%, и в строителството – с 6.0%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование“ – с 25.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 24.7%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 20.5%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ – с 2.4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 0.9%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.0%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 10.1%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24.8% за „Образование“ до (-3.1%) за „Култура, спорт и развлечения“.

За автора

Вашият коментар