Безплатни курсове по английски “Аз мога повече”


От вчера, 15 август 2011 година,
във всички бюра по труда в страната стартира приемът на заявления по схема „Аз мога повече”. Схемата е продължение на успешната програма за обучение на заети „Аз мога”, към която интерес проявиха близо 100 000 души. „Аз мога повече” е с бюджет от 50 млн. лв., като заложените цели предвиждат 55 хил. лица да бъдат включени в обучение по професионална квалификация, дигитални компетентности и обучения по чужд език.    


Всяко лице, което работи на трудов договор
или е самонаето лице, има право да подаде заявление в бюрото по труда по местоживеене или по месторабота за една от двете ключови компетентности: да получи ваучер за дигитална компетентност или да кандидатства за ваучер, с който например, да премине обучение от три нива по чужд език от минимум 300 часа в обучителна организация по свое желание. По програмата може да се кандидатства и за професионално обучение. Бяха подадени над 97 хил. заявления. Близо 49 хил. лица бяха включени в обучение, от които успешно са завършили повече от 36 хил. души.

Внимание!

1Не се допускат обучения, свързани с обществена сигурност и безопасност, религия, селско, горско и рибно стопанство, и услуги за дома.

2. От схемата няма да имат възможност да се възползват заетите на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, поради наличието на други програми, които финансират обучения в съответните сектори

3.Лица, които са ползвали възможностите за обучение по проекти и програми, финансирани от ОП „РЧР”, Програма ФАР, държавния бюджет или друг публичен източник, не могат да получат ваучер за същото обучение.

Списъкът на одобрените над 300 Доставчици, които предоставят обучение срещу ваучери можете да видите тук.

Ето и един примерен обучител по програмата, който може да ви обучи.

ДРУЖЕСТВО „ НАУКА И ЗНАНИЕ” – ПЛОВДИВ е одобрен от Бюрото по труда като обучаваща институция № 56 в Списъкa на Доставчиците на обучителни услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При нас може да се обучавате по следните програми:

Ключови компетентности:

§ КК-2 Общуване на чужди езици – 300 уч.ч

•  английски

• немски език

• италиански

• испански

mediacafe.bg

За автора