Осигуряват 60 милиона лева за засаждане на 100 милиона дървета до 2030 година

Общо до 60 млн. лв. ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания чрез залесяване. Програмата ще подпомогне и развитието на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики в и извън защитените зони от мрежата „Натура 2000“. 

Мярката е стъпка към реалното изпълнение на инициативата на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов за засаждане на 100 милиона дървета в България до 2030 година. По този начин България се присъединява към кампанията на Европейската комисия за засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г. 

По време на Седмицата на гората Управляващият орган на ОПОС проведе поредица от срещи с представители на всички държавни горски предприятия към Министерство на земеделието, които са потенциални бенефициенти по процедурата. Бяха обсъдени възможностите и необходимите дейности за стартирането на инициативата в кратки срокове и успешната й реализация до края на 2023 г.

Новата мярка за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания чрез залесяване е заложена по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“. Тя получи подкрепа от Комитета за наблюдение на ОПОС, проведен на 24 март т. г., на който присъстваха и представители на Европейската комисия.

Предстои Министерският съвет да одобри включването на новата мярка в Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. След това предложението за изменение на програмата ще бъде изпратено за одобрение от Европейската комисия.

Повече за инициативата „3 милиарда дървета до 2030 г.” можете да видите на сайта на Европейската комисия.

Вашият коментар