Международен ден за защита на озоновия слой

Днешният ден 16-ти агуст е обявен за Международен ден за защита на озоновия слой. 90% процента от атмосферния озон се намират в стратосферата. Той е от голямо значение за Земята, защото действа като защитен слой срещу опасните ултравиолетови лъчи на Слънцето.

Озоновият слой има свойството да поглъща по-голямата част от тези лъчи, падащи над нашата планета. Открит е през 1913 г. от френските учени Шарл Фабри и Анри Бюсон.

Изследванията показват, че озоновият слой е много уязвим от химическите съединения, следствие от човешката дейност. Намаляването на изхвърлянето на най-разпространените от тези химически вещества, хлорвъглеводороди, започва с приемането на Монреалския Протокол за защита на озоновия слой на 16 септември 1987.

Основната идея на отбелязването на днешния ден е да незабравяме, че: Понижаването на температурата в стратосферата, вследствие на изтъняването на озоновия слой, забавя процеса на възстановяването му. Емисиите парникови газове от човешката дейност също забавят възстановяването на озона и влияят глобално върху климата на планетата.

 

Вашият коментар