Зелени Балкани изрази своето становище относно забраните за диво къмпингуване

Като организация, работеща за опазване на биологичното разнообразие, Зелени Балкани приветства всички законови промени, насочени към опазване на редките видове и местообитания в страната ни.

Протест против забраната за къмпингуване се провежда вече две вечери пред сградата на Община Пловдив, въпреки че Бойко Борисов нареди  отмяна на забраната за къмпингуване. Протестът ще продължи и в сряда.

Във връзка с дискутираната в обществото забрана за диво къмпингуване, Зелени Балканни изрази своето становище по темата:

Относно промените в Закона за туризма:

Зелени Балкани НЕ подкрепят предвижданите в Закона за изменение на Закона за туризма забрана за всякакви форми на бивакуване, поставяне на палатки, каравани или кемпери, извън категоризираните къмпинги на цялата територия на страната ни, а именно следните текстове:

"§ 103. Създава се чл. 207а:
(1) За къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните по този закон къмпинги се наказва с глоба 200 лв.
(2) В случаите по ал. 1, когато от къпмингуването e на стъпило увреждане на пясъчните дюни, флората и/или фауната, замърсяване на околната среда, пожар и/или други вредни последици за природата, наказанието е глоба в размер на 1000 лв., освен ако деянието не подлежи на по-тежко наказание. Лицето носи и имуществена отговорност за причинените вреди.
(3) Който предоставя обособени терени за къмпингуване в нарушение на разпоредбата на чл. 128, т. 1, б. „л” се наказва с глоба в размер на 3000 лв. или имуществена санкция в размер на 5000 лв.”.

Припомняме, че в България категоризираните къмпинги се броят на „пръстите на едната ръка“, поради което подобни текстове биха превърнали в закононарушител почти всеки български гражданин, нощуващ на открито в природата. Сред тази група са и редица професионални групи, като теренни биолози, археолози, геолози, дори полицаите, охраняващи границата ни, като подобна забрана би направила невъзможна работата им. В тази връзка, горепосочените текстове изискват генерално преработване или прецизиране на понятието “къмпингуване”. Считаме, че подобна забрана ограничава конституционни права и свободи на българските граждани, сред които правото на свободно придвижване (чл.35 на Конституцията) и управлението и стопанисването на държавни имоти (плажната ивица) в интерес на гражданите и на обществото (чл.18 от Конституцията).

Относно промените в  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие:

Зелени Балкани са ПРОТИВ тоталната забрана, въведена в Закона за устройство на Черономорското крайбрежие, тъй като в тази зона невинаги има реални пречки за извършването на диво къмпингуване. За да се прецизира опасността от антропогенно въздействие върху пясъчни дюни, псамофитни съобщества и други редки местообитания и видове, считаме че трябва да се осъществи цялостна стратегия за категоризация на плажовете, техния статут и начин на ползване. За целта, проект на подобна категоризация и регламенти да бъдат подложени на обществена дискусия, предвид огромния граждански интерес по темата, тъй като една от причините за остра обществена реакция е именно липсата на общестевн диалог преди приемане на промените.

Категорично подкрепяме ограничения на къмпингуването в ценни природни местообитания, където утъпкването, замърсяването с битови отпадъци и безпокойството могат да представляват заплаха за редките видове или местообитания. За целта е необходимо и прецизиране на заповедите за обявяване на защитени територии и защитените зони по Черноморското крайбрежие, като в тези от тях, които е необходимо, може да се включи изрична забрана за къмпингуване, което е далеч по-удачно от тоталната забрана за цялото черноморско крайбрежие.

Припомняме, че основната заплаха за крайбрежните местообитания е и продължава да бъде тяхното застрояване, за което от години настояваме да бъдат взети адекватни мерки, сред които и подробно картиране на дюнните местообитания. Такова до момента не е реализирано, а незаконните строежи не са отстранени или санкционирани.

Зелени Балкани считат, че държавата трябва да се погрижи за създаването и поддържането на регламентирани къмпинги, които да предоставят необходимите условия за почивка „на открито“, както е това във всички нормални европейски страни. Считаме, че подобен вид туризъм може да бъде реална алтернатива на тоталното бетониране на Черноморието, а антропогенният натиск от него е многократно по-малък от настаняването на същия брой хора в хотелски бази, често лишени от нужните пречиствателни станции, или бетониращи последните останали природни места по крайбрежието.

Недоумение у нас буди факта, че Общини и управници, лобиращи за застрояването на значителни площи от крайбрежието, сега настояват за забрана на къмпингуването, посочвайки именно него като основна заплаха за Черноморието.

Зелени Балкани също така подкрепят промените в Закона за устройство на черноморското крайбрежие, които се отнасят до статута „природосъобразни плажове”, защото това ще предпази последните незастроени места по Черноморието от модела „Слънчев бряг” и нездравия концесионен интерес още това лято към тях.

В заключение, Зелени Балкани потвърждават заключенията на другите организации от Коалиция „За да остане природа в България“, а именно, че българското Черноморие отдавна е жертва на всички пороци на слабата държавност и липсата на законност у нас. На практика именно гражданската активност на природозащитни НПО и граждански групи доведе до съхраняването на тези места. Издигането на лозунги за забрана на къмпингуване от организации като Национална асоциация „Българско Черноморие“, регистрирани в частна полза, от представители на строителния и хотелиерския бизнес, намираме за крайно показателно, относно мотивите на вносителите на подобни предложения.

Вашият коментар