Хотели и ресторанти с най-ниско заплащане в края на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. намаляват с 20.8 хил., или с 0.9%, спрямо края на септември 2020 г., като достигат 2.23 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 14.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.3%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 3.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1.0%, и „Образование“ – с 0.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21.0 и 17.4%.

В края на декември 2020 г. в сравнение с края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 60.3 хил., или с 2.6%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 25.9 хил., „Преработваща промишленост“ – с 22.4 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 9.2 хил., а най-голямо увеличение – в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 6.3 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.2 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 24.7%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 5.5%, и в „Други дейности“ и „Преработваща промишленост“  – по 4.6%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.5%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. е 1 442 лв., за ноември – 1 402 лв. и за декември – 1 468 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплатаe1 437 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 4.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 13.7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 11.6%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.8%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 11.6%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 22.4%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“  и „Държавно управление“ – по 18.5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 3 346 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 250 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 196 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  •  „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 787 лева;
  •  „Други дейности“ – 948 лева;
  •  „Селско, горско и рибно стопанство“ – 986 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.1%, а в частния – с 8.1%.

За автора

Вашият коментар