Нови специалности в ПУ, над 4000 се борят за прием

Кандидат-студентската кампания стартира на 7 юни с онлайн подаване на документи, а от 11 юни – и присъствено, на място. Изпитите ще са в периода от 28 юни до 1 юли

4188 са местата за прием в ОКС „Бакалавър“ на студенти през учебната 2021/2022 година в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От тях 3343 са по държавна поръчка, а 845 – в платено обучение, обявиха от висшето училище.

Студенти ще се приемат в общо 106 специалности. Новите са 4 – „Международна политика и бизнес дипломация“, „Приложна физика за иновативни технологии“, „Автомобилно и индустриално инженерство“ и “Биоинженерство”. В три от обявените специалности обучението ще бъде само във филиалите в Смолян и/или в Кърджали, уточниха от ПУ.

Стартът на кандидат-студентската кампания е на 7 юни 2021 г. От тази дата желаещите могат да подават документи за кандидатстване онлайн. Това ще става на активирана в самия ден платформа в сайта на университета тук. Крайният срок за електронния вариант на кандидатстване е 21 юни. От 11 до 23 юни 2021 г. ще се подават документи и на място в Спортната зала на Пловдивския университет на бул. „България“ № 236 или в бюрата на ЦКПИ и НАПС по градове.

Кандидат-студентски изпити ще се проведат присъствено в периода от 28 юни до 1 юли 2021 г. Изключение са само из­пи­ти­те за спе­циал­ността „Ак­тьор­ство за дра­ма­ти­чен те­а­тър“, които ще се про­ве­дат в три кръга – на 15, 16 и 17 сеп­тем­ври.

За 28 юни са насрочени изпитите по ис­то­рия на Бъл­га­рия, английски език и химия. На следващия ден е проверката на знанията по ма­те­ма­ти­ка, изо­бра­зително из­ку­ство, теология. Изпитите по ин­фор­ма­ти­ка, немски език, испански език, френ­ски език ще са на 30 юни.

Ком­плек­сният из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние е на 29 и на 30 юни.

Датата за провеждане на теста със събеседване по физика и за изпитите по биология, география на България, музика е 1 юли.

Всички изпити започват в 9:00 часа. Предходния ден кандидатите трябва да проверят в коя зала са разпределени. Залите и имената на кандидат-студентите ще се публикуват на сайта на университета, както и на информационните табла пред сградата на Ректората (вляво от централния вход) и пред Новата сграда на бул. „България“ 236, обясниха от висшето училище.

Подробна информация за кандидат-студентската кампания може да се намери в специален раздел в сайта на университета.

Вашият коментар