НСИ: Средната работна заплата в страната е 1525 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2021 г. нарастват с 42.7 хил., или с 1.9%, спрямо края на март 2021 г., като достигат 2.31 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 32.0%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 5.1%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 4.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ – с 1.3%, и „Преработваща промишленост“ – с 0.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 20.7 и 16.8%.

В края на юни 2021 г. в сравнение с края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 65.4 хиляди. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 17.8 хил., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – с 10.1 хил., и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 9.1 хил., а най-голямо намаление – в „Добивна промишленост“ – с 1.2 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 19.5%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – с 10.1%, и в „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.1%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ –  с 5.8%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2021 г. е 1 542 лв., за май – 1 530 лв., и за юни – 1 505 лева.

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 525 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. с 4.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 30.5%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 22.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 9.5%. Намаление на заплатите с 1.3% е регистрирано в икономическа дейност „Операции с недвижими имоти“.

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.1% спрямо второто тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности  „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 44.7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 31.1%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 25.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2021 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 3 709 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 368 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 233 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  •  „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 936 лева;
  •  „Други дейности“ – 996 лева;
  •  „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 077 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 19.5%, а в частния – с 12.3%.

За автора

Коментари (3)

Вашият коментар