Обсъждат проект на наредба за насърчаване на инвестициите в Пловдив

Община Пловдив публикувa проект на Наредба за насърчаване на инвестициите, която предстои да бъде внесена за обсъждане в Общинския съвет. Целта е да се привличат производства и услуги с висока добавена стойност, повишаване на регионалната икономическа активност и стимулиране на заетостта чрез разкриване на нови високопроизводителни работни места.

„В Пловдив нивото на индустриализация е високо и се доближава до средно за Европа от близо 47% от местния вътрешен продукт, като тенденцията е устойчива дори във времена на криза“, коментира зам.-кметът „Образование и бизнес развитие“ Стефан Стоянов. Той  допълни, че в момента се наблюдава бързо наемане на хора и безработицата е под 5%. С новата наредба се цели развиване на производството и сектор „Услуги“ за създаване на устойчиви работни места с по-добри заплати на наетите. Зам.-кметът разясни, че наредбата допълва националните критерии по отношение на по-малки инвеститори и се дава сигнал към потенциалните кандидати, че Пловдив и регионът са добро място за бизнес.

Дейността по привличането на инвестиции на територията на Община Пловдив се извършва от звеното за „Бизнес развитие“ и има ключово значение за успешното провеждане на инвестиционната ѝ политика.

Икономическият растеж на всяка община се реализира под въздействието на комплекс от фактори, сред които, в съвременните условия, определящо място заемат инвестиционната привлекателност и акумулираните ресурси в общината, в т.ч. – чрез намиране на нови възможности за модернизация и обновяване на водещите отрасли.

За подпомагането на инвестиции от клас „В“ ще прилага следните мерки:

1. Съкратени срокове за административно обслужване;

2. Индивидуално административно обслужване;

3. Придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – частна общинска собственост по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗНИ при спазване на условията по чл. 22а, ал. 2 – 8 и 13 от ЗНИ.

Мерките ще се предоставят след издаване на сертификат за инвестиции клас В, въз основа на решение на Общински съвет-Пловдив.

Минималната инвестиция е 1 млн. лв и разкриването на поне 25 работни места минимум за три години. Наредбата не може да се прилага за инвестиционни намерения свързани само със строителство, включително офиси и жилища.

За автора

Вашият коментар