Община Пловдив ще премахва старите отоплителни уреди преди подмяната им с нови

Община Пловдив пусна обществена поръчка за избор на изпълнител за рециклиране на старите отоплителни уреди на хората, които са декларирали замяната им с нови такива.

Печките на дърва и въглища и прилежащите им елементи, които ще се подменят, са отпадък, съдържащ метали. Съгласно изискванията преди доставката и монтажа на новите отоплителни устройства в жилищните имоти община Пловдив трябва да демонтира старите такива.  

Цялостната дейност, която ще се извършва и която е в съответствие с нормативните актове, включва – демонтаж, изнасяне, натоварване и транспортиране до площадка, притежаваща необходимите документи за временно съхраняване. Отоплителните устройства подлежат и на последващо третиране – разделяне, сортиране на получените метални отпадъци по вид и рециклиране.

Стойността на обществената поръчка е малко над 130 000 лева без ДДС, а срокът за подаване на документацията и оферти е 8 февруари.

Чрез подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни високоефективни устройства на природен газ, електричество, пелети и свързване към топлофикационната система се цели да се подобри качеството на атмосферния въздух заради намалените емисии на ФПЧ10 от битовото отопление, който е един от основните източници на замърсяване на въздуха. 

Експерти от Община Пловдив и фирмите изпълнители ще следят за синхронизацията между процеса на демонтиране и монтиране, съответно на старите и новите отоплителни уреди, така че това да става извън зимния сезон или в кратък времеви интервал, ако е през зимата, но със съгласието на хората от домакинството.

За автора

Вашият коментар