Показателят на доверие в промишлеността нараства

По данни от бизнес анкетите на НСИ през декември 2021 г. показателят на доверие в промишлеността нараства с 1.0 пункта в сравнение с ноември 2021 година.

През октомври 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.7% спрямо съответния месец на 2020 година (предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 52.3%, в добивната промишленост – с 19.1%, и при преработващата промишленост – с 3.5%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през октомври 2021 г. показват намаление от 1.9% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2020 година (предварителни данни). На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през октомври 2021 г. се определя от отрицателния темп както при сградното строителство, с регистрирано намаление от 1.9%, така и при гражданското/инженерното строителство – с 1.8%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 36 133 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 5 241 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.659260 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 777 млн. долара и съответно на 3 159 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 18 475 млн., като на човек от населението се падат 2 680 евро. Сезонно изгладените данни показват ръст от 4.6% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0.6% спрямо второто тримесечие на 2021 година.

Вашият коментар