С пешеходен тур и мониторинг на малък корморан отбелязват Световния ден на влажните зони в Пловдив

РИОСВ, Зелени Балкани и Българско дружество за защита на птиците ще отбележат заедно Световния ден на влажните зони, 2 февруари,  с тур край река Марица в град Пловдив и с мониторинг на световнозастрашения и защитен вид малък корморан (Microcarbo pygmaeus). Към трите организации ще се присъединят студенти, доброволци, любители на птиците и природата.

Живописната разходка ще започне в 16 часа на южния бряг на река Марица срещу магазин „Била“, а крайната спирка ще бъде Нощувката на малкия корморан при остров „Адата“, където вечер се събират да почиват хиляди птици от вида.

Организаторите ще осигурят техника за наблюдение, благодарение на която участниците ще имат възможност да се насладят пълноценно на впечатляващата колония на малкия корморан – най-голямата за вътрешността на страната ни. Подготвени са и информационни материали, пред участниците ще се изнесе и кратка лекция за защитена зона „Река Марица“ от мрежата „Натура 2000“ и за характерните особености и факторите, които влияят негативно върху вида.

Събитието ще бъде съобразено с действащите противоепидемични мерки.

Световният ден на влажните зони се чества на 2 февруари – денят, в който е подписана Рамсарската конвенция през 1971 година. Приета от 171 страни, България е една от първите, които се присъединява към нея.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно Конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра”.

Темата на екологичния празник за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“, като тя подчертава важността от предприемане на мерки и действия за гарантиране опазването и устойчивото използване на влажните зони от всички нас.

За автора

Вашият коментар