Стопанската конюктура в страната през декември

През декември 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с 2.6 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на показателя се наблюдава в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, а в промишлеността е регистрирано понижение.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 0.7 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са влошени, като и очакванията им за следващите шест месеца са по-резервирани. Същевременно анкетата отчита и известно намаление на осигуреността на производството с поръчки.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса. През последния месец се засилва и негативното влияние на фактора „други“, който измества на четвърто място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене от страната.

В сравнение с ноември делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се увеличава.

Строителство. През декември съставният показател „бизнес климат в строителството“ се повишава с 3.3 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях настоящата осигуреност на производството с поръчки се запазва, а прогнозите за строителната активност през следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, посочени съответно от 63.6, 50.3 и 40.0% от предприятията.

Относно продажните цени в строителството 34.2% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 4.9 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да е основната пречка за развитието на бизнеса, като през последния месец е регистрирано намаление на отрицателното ѝ влияние. На второ и трето място са недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Оценките на търговците на дребно по отношение на продажните цени през последния месец са в посока на увеличение, като 29.9% от мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават и през следващите три месеца.

Услуги. През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се повишава с 5.9 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Благоприятни са и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, ограничаващи в най-голяма степен дейността на предприятията.

Относно продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да се увеличат през следващите три месеца.

За автора

Вашият коментар