В Пловдив стартира кампания за по-чист въздух

Община Пловдив възобновява своята информационна кампания за изискванията, които има за дървесината, използвана за битово отопление. Това съобщиха от Дирекция „Екология и управление на отпадъците”.

Експертите обясняват, че превишенията на прахови частици през зимата се дължат основно на емисии от битовия сектор и по-малко от автомобилния транспорт, съчетани с неблагоприятни метеорологични условия – ниски температури, висока влажност, задържане на замърсителите в атмосферния въздух, безветрие. Ето защо използването и горенето от домакинствата на сухи, а не на току-що отсечени дърва, ще намали с над 40% отделяните емисии на фини прахови частици. Също така дървесината не трябва да е обработвана с бои, лакове, смоли и лепила, да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка, както и да е примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

Почистването на комините всяка година също спомага за намаляване на концентрациите на замърсители в населените места и така да се подпомогне доброто естествено разсейване на изпусканите газове.

От началото на годината до момента са регистрирани 30 бр. наднормени стойности по показатели фини прахови частици в атмосферния въздух на автоматична измервателна станция „Каменица“, която отговаря на изискванията на градския фонов пункт за мониторинг на атмосферния въздух на територията на общината. Предвид зимния отоплителен сезон на 2020-2021 г., тенденцията по отношение на този показател е почти ежедневни превишения на пределната стойност на средноденонощната норма.

Припомняме, че в изпълнение на националното законодателство, следващо Директива 2008/50 / EО на ЕС, определените дневни гранични стойности по показател ФПЧ10  са от 50 μg.m3, които не трябва да се надвишават повече от 35 пъти за календарна година. Ежедневно дирекцията предоставя на гостите и населението на града информация за качеството на атмосферния въздух, чрез официалната интернет страница на Община Пловдив.

За автора

Вашият коментар