Водещи експерти ще обучават студенти в 4 нови специалности в Пловдив

Четири нови специалности бяха представени пред кандидат-студенти в Медицински университет-Пловдив. Те са акредитирани и вече тече записването за „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Биостатистика“ и „Диететика“. Специалностите са част от проект OMNIA – „Всичко за модернизацията на образователните процеси в съвременния университет“, който се изпълнява от Медицински университет – Пловдив, в партньорство с осем национални висши училища.  Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование чрез модернизация на образователните процеси във висшите училища. Общият брой на разработените и дигитализирани нови учебни програми е девет. 

„Целта на съвместните програми е да се направи надграждане на знанията на студентите, за да се интегрират по-добре в избраните от тях сфери.“, съобщи ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева. 

Тя посочи, че хората, които ще бъдат обучители, са както от МУ-Пловдив, така и от партньорските университети. 

„Надяваме се да има интерес не само, защото програмата е съвместна и топ експерти от страната ще бъдат обучители в тези програми, но и защото нашите студенти ще могат да се запознаят с най-добрите постижения на университетите, от които са преподавателите, да видят тяхната база, която е впечатляваща и да се докоснат до най-новите достижения в тези професионални области.“, подчерта още проф. Мурджева. 

Медицински университет – Пловдив и Университет за хранителни технологии – Пловдив обявиха съвместна магистърска програма по специалност „Диететика“. Началото на обучението е през октомври 2023 година. 

Новата магистърска програма с мултидисциплинарен характер отразява връзките между храните, храненето, здравето и болестите. Изучават се храните, състава им, контролът на качеството им, хранителният прием, взаимодействията помежду им, включително и с биологичните и социални фактори на околната среда. Основна насока е превенция на болестите и поддържане на добро здраве, както на индивидуално, така и на популационно ниво. 

Завършилите магистри могат да се реализират като: – консултанти по хранене в организации, фитнес, СПА, Уелнес и естетични центрове относно режими и диети, разработване на рецептури и приготвяне на храни с цел максимизиране на ползите и намаляване на потенциалните рискове за здравето; – специалисти по хранене в диагностично-консултативни центрове, спортни центрове, центрове за оптимизиране на теглото, профилакториуми, санаториуми и клиники; в научни лаборатории/институции, иновационни центрове и лаборатории по храни и хранене; – консултанти по хранене в търговски и фармацевтични фирми/вериги за храни, напитки и/или хранителни добавки; – участници в екипи по разработване на планове и стратегии, свързани с хранителната политика; – диетолози в лечебни заведения и центрове за рехабилитация и продължаващо лечение, в учебни, производствени и болнични столове, детски градини и ясли, спортни школи, уелнес и фитнес центрове, старчески домове и санаториуми ; -ръководители в научноизследователски колективи и центрове и да осъществяват научна и учебно–преподавателска дейност.

Формата на обучение по „Диететика“ е редовна, а продължителността на обучението е 4 семестъра. Планиран е прием от 25 студенти. 

Медицински университет – Пловдив в партньорство с Медицински Университет – София, Медицински университет – Плевен и Националния център по заразни и паразитни болести – София обявиха съвместна магистърска програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“. Началото на учебната година е на 1 юни 2023 година. 

Интердисциплинарната магистърската програма е предназначена да отговори на нарастващите нужди от професионалисти в областта на лабораторната диагностика на заразните заболявания и имуномедиираните болести, които да се интегрират в сферата на диагностичната медицина и да подпомогнат лекарите-специалисти по отделните медицински специалности (микробиология, вирусология, медицинска паразитология и клинична имунология) в рутинната диагностична дейност, със значение за опазване на общественото здраве, както и развитие на  биотехнологиите.

Завършилите обучението по магистърската програма ще имат необходимата подготовка за бързо адаптиране и нужната квалификация за незабавно започване на работа в диагностични микробиологични, вирусологични, имунологични и паразитологични лаборатории на болнични и извънболнични заведения. Те ще са желани в диагностичните лаборатории и поради изискванията в медицинските стандарти по микробиология, имунология и вирусология същите да бъдат осигурени с биолози за постигане на най-високото ниво на компетентност.

Медицински университет – Пловдив в партньорство с Национална спортна академия, Демократичен университет на Тракия, Гърция и Университетска болница по ортопедична хирургия и травматология, Франция обявяват и съвместна магистърска програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“. Тя има за цел да подготви лекари за участие в екипите, обезпечаващи спортни състезания и спортни мероприятия, както и за медицинското обезпечаване на хора, поставени при екстремни условия на окръжаващата среда, на професионалните и аматьорски спортни клубове, вкл. и на университетския спорт.

След успешното завършване на обучението си, магистрите по Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология биха могли да продължат обучението си в образователна и научна степен “Доктор”, при обявяването на конкурси във висшите училища или научните институти в страната и чужбина; Да се реализират като висококвалифицирани преподаватели по Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология; Да работят във висши учебни заведения, спортно-медицински центрове и кабинети, към спортни клубове и отбори в страната и чужбина. Общият брой на новите разработени специалности е девет. Те са част от проект ОМНИА, № BG05M2OP001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“, e финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж.“

За автора

Вашият коментар