Младежки център Пловдив представи междинен отчет на работата си по проект

Какво е изпълнено за една година по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ представи екипът на центъра днес в новооткритата образователна градина.  На пресконференцията пред журналисти и заинтересовани лица заместник-кметът Георги Титюков и екипът презентираха дейностите, които младежките работници и медиатори на центъра са реализирали в Пловдив и малките населени места от региона. 1553 са участниците, от които 893 младежи и 660 деца, родители, педагогически състав и възрастни, които са били въвлечени в образователните и информационни активности само през първата година на тригодишния проект по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Целта на самия проект е разработване на дългосрочна програма за подобряване на благосъстоянието на целевите групи в региона, изграждане на млади лидери с активна гражданска позиция, развиване на уменията на новото време, усвояване на нови методи на неформално образование, обмяна на опит и др. Активната работа на екипа допринесе за осъществяването на редица събития и инициативи като: младежки национални форуми; образователни форуми за педагози; младежки инициативи; благотворителни базари; дългосрочни обучителни програми на различни тематики; програма форум театър; подкрепа на Младежки съвет Пловдив; създаване на младежки политики; създаване на наръчник за дигитално-медийна грамотност.

За целите на проекта е разработена система от дейности, включваща: разширяване на обхвата на дейността на ОП “Младежки център Пловдив“; осигуряване на материално-техническа база и условия за предоставяне на надграждащи услуги; реализиране на инициативи, свързани с дейността на Националната мрежа на младежките центрове; развиване на двустранни взаимоотношения и обмяна на опит и добри практики; осъществяване на публично-информативни и медийни кампании; назначаване на екип за управление и изпълнение на проекта; извършване на финансов одит.

За следващите две години по проекта са планирани редица иновативни и образователни дейности и кампании, младежки обмени, дългосрочни програми, като по този начин центърът допълва и надгражда ролята си на инкубатор на креативност, социални контакти и идеи за устойчиво и трайно подобряване на средата.

Изпълнение на проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Вашият коментар