Пети национален конкурс за 12-окласници организира Философски факултет на ПУ

По темата „Моето“ място – там, където съм роден(а) или там, където е добре?” учениците могат да избират в коя от двете обявени сесии да се включат

Пети национален конкурс за 12-окласници за есе на тема „Моето“ място – там, където съм роден(а) или там, където е добре?” обявява Катедра „Етнология“ на  Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. В конкурса могат да участват всички ученици от 12-и клас в средните училища в страната с интереси в областта на краезнанието, литературата, българския език, историята, етнографията, туризма и културното наследство.

Конкурсът ще се проведе в две равностойни сесии, всяка от които съдържа три етапа. Първият етап е представяне на конкурсните материали – до 22 март за първата сесия и до 1 май за втората сесия, в електронен вид на адрес: pu-konkurs@uni-plovdiv.net. Ако писмените работи се изпращат на хартиен носител, те трябва да бъдат до адрес: Философско-исторически факултет – Деканат, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,  ул. „Цар Асен” № 24, 4000 Пловдив. Трябва да бъдат включени и данни за кореспонденция: трите имена на участника, град, училище, клас, пълен пощенски адрес и телефон. 

Есето представлява самостоятелна писмена разработка в обем до 4 стандартни страници по посочената тема. Специално разработени насоки за подготовка на ученическо есе участниците в конкурса могат получат на адрес: https://logos.uni-plovdiv.net/en/news/-/blogs/22-03-01-05-2019   

Есето трябва да бъде придружено от декларация за авторство (приложена), попълнена и подписана от автора. При изпращане по електронна поща, подписаната декларация трябва да бъде сканирана в .pdf или .jpeg. Есета без декларация за авторство няма да бъдат допускани до конкурса. 

Втори етап е оценяването на конкурсните материали – до 5 април за избралите да се включат в първата сесия и до 13 май за втората сесия. Есетата ще бъдат оценявани от комисия от преподаватели от Философско-историческия и Филологическия факултети на Пловдивския университет. Оценяването се извършва по шестобалната система в граници „Слаб 2” – „Отличен 6”, с точност до 0,10. Авторите на класираните есета с оценка минимум „Мн. добър 4,50” ще бъдат лично уведомени и поканени да представят своите разработки пред комисията.  Крайната оценка се формира от средноаритметичния сбор на оценката от есето и от представянето пред комисията.

Третият етап е представяне на класираните писмени разработки – до 22 април за първата сесия и до 31 май за втората сесия. Всеки автор на есе ще разполага с 15 минути, за да представи своите идеи. Членовете на комисията ще задават въпроси на участника.

Есето трябва да отговаря на следните критерии: оригиналност и атрактивност на съдържанието, лично отношение на автора, аргументираност по темата, убедителност при представянето пред комисията. До конкурса не се допускат есета, копирани от други източници.

Авторите на първите три есета, класирани от комисията, ще получат награди от Философско-историческия факултет, а с оценка от националния конкурс всички класирани участници могат да изберат да се запишат в бакалавърските програми „Етнология” или „Социална антропология” в Пловдивския университет през учебната 2019/2020 г., вместо да полагат кандидатстудентски изпит по български език, ако отговарят на условията за прием, посочени в справочника на Пловдивския университет:

При минимум „Отличен 5,50” класираните участници могат да се запишат в избраната от тях бакалавърска програма в деня на подаване на кандидатстудентски документи.

При „Добър 4” до „Мн. добър 5,25” участниците могат да участват в класирането за специалности „Етнология” или „Социална антропология” (по избор).

 

За автора

Вашият коментар