Три модерни магистратури в катедра „Политически науки и национална сигурност“ на ПУ

Обучение по три актуализирани магистърски програми стартира екипът на катедра на  „Политически науки и национална сигурност“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Те са:

„Киберсигурност“, която осигурява знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, каквито са атаките в киберпространството;

„Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“ с възможност за обучение 2 или 3 семестъра.  Програмата ще даде знания и умения по управление на системата за национална сигурност и отбрана, както и за формите и методите на тероризма, начините и средствата за противодействие;

„Политически мениджмънт и комуникация“ е разработена специално за хора, които се занимават или биха искали да се занимават с политическа дейност в полза на обществото с акцент върху успешната политическа комуникация за изграждане на доверие и добър диалог с гражданското общество.

В момента текат последните 10 дни, в които кандидатите да надградят своето образование, могат да подадат документи. Обучението в магистърските програми се осъществява събота и неделя в хибриден формат с участието на асоциирани лектори.

Програмите са разработени в отговор на необходимостта да се търсят иновативни решения и подходи. Те са съобразени с динамиката на българската обществена среда и международната обстановка през последната година, която налага иновативни подходи за управление и комуникация на всяко управленско ниво, включително местната власт. Променената среда за сигурност, в т.ч.  мигрантски натиск и интензивни киберзаплахи, поставя нови предизвикателства пред централната и местната администрация.

Екипът на катедра „Политически науки и национална сигурност“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ е убеден, че неговата роля като част от образователна и изследователска институция, е да допринася за разрешаване на актуални обществени предизвикателства, и поради това постоянно надгражда и адаптира своите учебни програми към динамичната национална и международна среда.

За автора

Вашият коментар