Предлагат идеи за подобряване на работата на комисиите към Общинския съвет

Публичното съобщаване на точките, които ще се обсъждат от комисиите към Общинския съвет, ще подобри дейността на структурата. Това смятат от фондация „Бауерзакс“, която в последните месеци проследи дейността на няколко от комисиите към местния законодател, а екипът събра своите впечатления от работата им. Според тях, основни проблеми са големият брой внесени в последния момент предложения, липсата на публично обявен дневен ред и идея за по-рядко събиране на комисиите.

Публикуваме впечатленията на фондацията:

След приключване на проект ”Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Фондация Бауерзакс взе решение да продължи мониторинговите си дейности, като част от стратегията си за осъществяване устойчивост на проекта. Представяме на Вашето внимание предложения разгледани от Правна комисия, Комисия Устройство на територията и жилищна политика, Комисия Общинска собственост и стопански дейности и Комисия Бюджет и финанси по време на проведено съвместно заседание на 25.03.2016г.

Фондация Бауерзакс отправя покана към всички желаещи да ни помогнат в осъществяването на мониторингови дейности да се свържат с нас.

Разгледани предложения може да намерите тук

През последните 10 месеца бяха осъществени наблюдения на 20 заседания на постоянни комисии, както и експертен, мултидисциплинарен анализ на информацията от заседанията.

През изминалите 10 месеца, бяха проследени следните положителни промени в работата на постоянните комисии:

– Увеличен брой заседания на постоянните комисии

Към настоящия момент постоянните комисии към Общински съвет Пловдив се свикват веднъж на 2 седмици. По време на заседанията бе спомената възможността да се намали честота на свикване на заседания на комисиите. Според нас това би довело до натрупване на по-голям брой предложения и създаване на затруднения в работата на постоянните комисии.

– Провеждане на съвместни заседания

През последните месеци част от комисиите заседават съвместно. Това се прави с оглед факта, че част от предложенията преминават за обсъждане през повече от една комисия, а част от общинските съветници са членове на повече от една комисии. Провеждането на отделни заседания на постоянни комисии създаваше трудности на общинските съветници и представители на вносителите на предложения за присъствието им по време на заседания

– По-добра стриктност и прецизност при спазване на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Пловдив

Все още се забелязват няколко проблемни моменти, свързани с дейността на постоянните комисии:

– Голям брой предложения внесени за разглеждане в последния момент

Голям е броят на предложенията, внесени за разгледане в постоянни комисии в деня преди или в деня на провеждане на заседания на постоянните комисии. Това създава трудност за общинските съветници при запознаване с внесените предложения. Според нас разреждането на броя заседания на постоянните комисии по-скоро би увеличило броят на внесените предложения в последния момент.

– Липса на обявен публично дневен ред на заседанията на постоянни комисии

С оглед на факта, че част от предложенията постъпват за разглеждане в деня преди или деня на заседание на комисии, това създава трудности за публично обявяване на дневния ред на комисиите.

– Липса на заинтересовани граждани по време на заседания на постоянни комисии

Според нас публичното обявяване на дневния ред на комисиите в комбинация с разглеждане на предложения, постъпили за разглеждане най-късно 2 дни преди провеждане на заседания на постоянните комисии, би увеличило интереса и присъствието от страна на граждани.

Вашият коментар